Effekten av kobberioner i vanningsvann

19.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kobber har vært brukt mot plantepatogene sopper i århundrer, men da mest som kobbersulfat. I senere tid er kobberioner tatt i bruk og brukes nå for å få bedre røtter, spesielt i potteplanter. Kobberioner er giftig for de fleste plantepatogene organismer, men det er stor forskjell på hvor høy konsentrasjon det må brukes mot de ulike organismene for å få effekt. Behandlingen virker spesielt bra mot arter av Phytophthora. Brita Toppe (da i Planteforsk) var en av forskerne som i sin tid var med å påvise effekt på Phytophthora spp. ved behandling med kobberioner.

 
Metode

Metoden er basert på at det skapes en elektrisk ladning i vannstrømmen mellom kobberstaver eller kobberplater og at det dermed frigjøres kobberioner i vannet. Jo høyere elektrisk spenning som brukes, jo flere kobberioner frigis det. Behandling med kobberioner er mest brukt i kulturer som dyrkes i torvbaserte substrat. Et organisk substrat binder kobberioner relativt raskt og gir derfor en buffer i forhold til opphoping og eventuell skade av kobber. I et inaktivt substrat vil skadelig dose for plantene være lavere enn i et organisk substrat og dermed være et system som krever mer kontroll og begrensninger på dosering.

 

Effekt og dosering

Effekten av kobberioner avhenger av konsentrasjon kombinert med virketid. Virkningen er best i vann. Desto renere vann (lite torv- og planterester) desto bedre effekt. Behandling med kobberioner er best der vann resirkuleres og ionene kan virke lengre tid i et basseng, men vi har også i noen tilfeller sett god effekt uten resirkulering. Effekten i pottene er begrenset. For å få effekt gjennom hele substratet må konsentrasjonen så høyt opp at det mest sannsynlig skader plantene. Grunnen til dette er at kopper absorberes og bindes veldig raskt i torv (<20 min) og at effekten da blir borte. Man kan likevel få en overflateeffekt i bunnen av pottene.

 

Dosering og bruk

Anbefalt dosering fra Aquahort/G3 er 1,5-2 ppm. Anbefalt dosering av kobberioner fra University of Florida ligger på 1 ppm i 2 t.

Høy konsentrasjon av jern har negativ effekt på kobberioner og om pH stiger opp mot 7 kan kobberet felle ut.

For at behandlingen skal være sikker og effektiv er det viktig med jevnlig vedlikehold av maskinen som produserer kobberioner og jevnlig sjekk av konsentrasjonen av kobbernivået ut til plantene og i returbassenget. Ikke overstig 3 ppm i dosering eller basseng! Skadenivået for planter dyrket i torv er normalt >4 ppm, men er avhengig av kultur og hvor lang tid det har vært dosert høyt.

 

Organisme

Konsentrasjon Cu

Minimum virketid

Effekt

Phytophthora

 

Pythium*

Fusarium

Xanthomonas

Erwinia

Alger

0,5-0,8 ppm

1,0 ppm

1 ppm

-           

2 ppm

2 ppm

1,15-2 ppm

2 t

30 min

1 t

-

4 t

1 t

>90%

>90%

Ikke effekt

For dårlig

>90%

>90%

>90%

          Tabellen oppsummerer resultater fra ulike forsøk gjort med kobberioner på ulike plantepatogene organismer.

       * Det er gjort få vitenskapelige tester på ulike arter av Pythium, men de som er gjort tyder på at det trengs en del høyere         dose og/eller virketid på Pythium spp enn på Phytophthora spp. for å få god effekt. Fra praktisk dyrking er det meldt om         effekt av kobberioner på Pythium.  

 

Kilder: Toppe&Thinggaard 1998, R.E.Raudales 2014, Y.Zeng et al., 2012. Personlig info fra Dr. P.Fisher,  Dr.W. Wohanka og Aqua-Hort.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.