Integrert plantevern mot skadedyr i agurk, 5/2, 2020

09.09.2019 (Oppdatert: 05.02.2020) Annichen Smith Eriksen

Agurk er utsatt for angrep av trips, spinnmidd, agurkbladlus og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt.

Strategien for bruk av nyttedyr må tilpasses dyrkingsmetoden, f. eks. lysproduksjon og flere hold i samme veksthus.

I agurk med vekstlys er temperaturen høy og skadedyr utvikles raskt. I lysagurk må det dermed brukes store nok dose doser med nyttedyr tidsnok for at biologisk bekjempelse skal virke.

 Les hele artikkelen her.

Sjekk av limfeller og planter

Siden agurk dyrkes ved høy temperatur utvikles skadedyrene raskt. Det er derfor viktig å ha gode rutiner for å oppdage skadedyr før angrepet er blitt for stort.

Regelmessig sjekk av gule limfeller er et godt hjelpemiddel til å oppdage trips, mellus og agurkbladlus. For å oppdage spinnmidd, må du se etter skade på plantene. Se spesielt på steder i veksthuset der det tidligere har vært spinnmidd.

  
 Gule limfeller til registrering og fangst av trips og mellus.

 

Strategi for bekjempelse

Tabell 2-5 viser forslag til bruk av nyttedyr mot trips, spinnmidd, agurkbladlus og mellus. I noen tilfeller er det godkjent flere nytteorganismer enn de som er med i disse tabellene. Valg av nyttedyr og doser i tabell 2-5 er basert på en kost-nyttevurdering og praktiske erfaringer. Men det er "flere veier til Rom" og strategien som velges må tilpasses smittepress av skadedyr, plantekulturer og arbeidsrutiner.

 

Trips

Agurk er utsatt for tripsangrep. Trips spres med småplanter og med voksen trips fra gamle planter (interplanting og veksthus med flere hold). Voksne trips kan også fly inn fra vegetasjonen utenfor. Trips kan spre virus.

 Skade av trips sees som hvite felt med svarte prikker på bladene og ved store angrep kan det bli krokete agurker.

 

Bekjempelse

Heng opp gule limfeller til registrering og fangst av voksne trips.

Trips bekjempes med forebyggende utsett med poser og flasker med tripsrovmidd (Neoseiulus cucumeris) samme uke som planting. Utsett av poser gjentas hver 3-4. uke.

 

Tripsrovmidd virker bare mot trips, mens rovmiddene Amblyseius montdorensis og Amblyseius swirskii virker både mot trips og mellus. A. montdorensis og A. swirskii er mye dyrere enn tripsrovmidd. Dersom det bare er angrep av trips, er det mest aktuelt å bruke tripsrovmidd.

Ved smittepress av voksen trips, kombineres tripsrovmidd med rovtege (Orius majusculus).

Se tabell 1 for informasjon om bruk av kjemisk plantevernmiddel og tabell 2 for bruk av nyttedyr mot trips i agurk.

 

Spinnmidd

Spinnmidd spres med plantemateriale og med personer som håndterer plantene. Ved store angrep kan det løsne spinntråder som spres med vind inn gjennom luftelukene eller internt i veksthuset. Skade av spinnmidd sees som gule flekker på bladene. Ved store angrep blir bladene gule/hvite og det dannes spinntråder.

 

Bekjempelse

Spinnmidd bekjempes med rovmidd (Phytoseiulus persimilis) som settes ut ved angrep. Rovmidd kan kombineres med gallmygg (Feltiella arcarisuga) for å få en raskere bekjempelse.

Se tabell 1 for informasjon om bruk av kjemisk plantevernmiddel og tabell 3 for bruk av nyttedyr mot spinnmidd.

 

Bladlus

Agurkbladlus kan gjøre stor skade fordi denne arten oppformeres svært raskt. Angrep av grønnflekket veksthusbladlus kan også forekomme i agurk.

Bladlus spres med plantemateriale og med vinga bladlus som kommer inn via luftelukene. Ved store angrep, dannes vingede bladlus som kan føre til rask raskt spredning. Bladlus kan spre virus. Små angrep gir ikke synlig skade. Ved store angrep dannes et klissent belegg på blader og agurkfrukter.

 

Bekjempelse

Forebyggende tiltak når du forventer angrep av agurkbladlus:

  • Sett utsett snylteveps (Aphidius colemani) hver uke eller hver 14. dag. I lysagurk utvikles bladlus svært raskt og her er det aktuelt med forebyggende utsett hver uke når det forventes angrep av bladlus.
  • Fordelen med forebyggende utsett, er at snylteveps finner bladlus tidlig og ofte før du er klar over at det er angrep.

 

Tiltak ved angrep av agurkbladlus:

  • Valg av snyltevepsart og eventuelt plantevernmiddel avhenger av bladlusart. Ved angrep må bladlusa derfor artsbestemmes.
  • Øk dosen av snylteveps (Aphidius colemani) og kombiner med gallmygg (Aphidolethes aphidimyza) og sett ut en gang i uken inntil angrepet er under kontroll og deretter hver 14. dag.
  • Agurkbladlus er under kontroll når minst 90 % av bladlusene er parasitterte (mumie) eller spist av gallmygg.

 

Strategi mot grønnflekket veksthusbladlus er den samme som for agurkbladlus, bortsett fra at det mot grønnflekket veksthusbladlus brukes snyltevepsarten Aphidius ervi.

Se tabell 1 for informasjon om bruke av kjemiske plantevernmidler og tabell 4 for bruk av nyttedyr mot bladlus.

 

Veksthusmellus

Veksthusmellus spres med småplanter og med voksen mellus fra gamle planter i veksthuset (interplanting og veksthus med flere hold). I tillegg kan voksne mellus fly inn fra vegetasjonen. Mellus kan også gjøre skade ved å overføre virus. Små angrep gir ikke synlig skade. Ved store angrep dannes et klissent belegg på blader og agurkfrukter.

 

Bekjempelse

Heng opp gule limfeller til registrering og fangst av voksne mellus.

Mellus bekjempes med forebyggende utsett med snylteveps (Encarsia formosa) og rovmidd.

Rovmiddene Amblyseius swirskii og Amblyseius montdorensis spiser egg og unge nymfer av mellus. Ved angrep økes dosen med snylteveps og rovmidd.

 

I 2017 kom det en ny type poser (ULTI-MITE SWIRSKI) som inneholder den samme "gamle" rovmidden A. swirskii. De nye posene er forbedret og skal virke bedre under både høy og lav luftfuktighet. Disse posene er aktuelle i lysproduksjon av agurk der det kan være tørt og varmt klima.

 

Se tabell 1 for informasjon om bruk av kjemisk plantevernmiddel og tabell 5 for bruk av nyttedyr mot mellus.

 

Fòring av rovmidd med pollen

For å øke etableringen av rovmidd på plantene når det ikke er skadedyr, kan rovmidd fòres med pollen. I blant annet Nederland har de god erfaring med å blåse ut Nutrimite (pollen) for å øke bestanden av rovmidden A. swirskii. Det er utviklet en håndholdt maskin som er spesialkonstruert for å blåse ut pollen.

Foreløpig har vi liten erfaring med denne metoden i Norge, men ta kontakt med din rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Viken så kan vi være med å teste ut metoden hos deg.

 

Andre tiltak
For å redusere smittepress av skadedyr må du fjerne:

  • Ugras regelmessig og helst hver uke.
  • Blader med store angrep av spinnmidd, mellus eller bladlus.

 

Kjemisk plantevern

Biologisk plantevern virker best ved forebyggende utsett eller ved små angrep av skadedyr.

Ved store angrep av skadedyr tidlig i kulturen (før høsting) kan det være aktuelt med en behandling med kjemisk plantevernmiddel for å få ned smittepresset av skadedyr.

 

Tabell 1. Kjemiske plantevernmidler mot skadedyr i agurk, godkjent per 5/2, 2020

Skadedyr

Plantevern-middel

BF*

Antall

dager

Virke

-måte

Virkning på skadedyr

Virkning på nyttedyr

Spinnmidd

Floramite

24 timer

K

Nymfer og voksne

 Skånsom, 75 % dødelighet for middrovmidd og en uke ettervirkning

Trips, sommer-fugllarver,

Minerflue

Conserve

3 dager

K

Larver

Skadelig, ca. 2 uker ettervirkning

 

Trips, mellus, spinnmidd

Requiem Prime

ingen BF

K

nymfer og voksne

Skånsom

Mellus og

Bladlus

 

Movento

3 dager

S

Alle stadier av bladlus, mellus-nymfer. Det tar flere dager før synlig virkning

 Skånsom for snylteveps

 Skadelig for rovmidd.

    6-8 uker ettervirkning.

Confidor**

3 dager

S

Alle stadier av bladlus. Voksne og nymfer av mellus.

 Skadelig ved sprøyting, ca. 2-12 uker ettervirkning.

 Skadelig ved vanning for tege og snylteveps mot mellus. 6 til 12 uker ettervirkning.

Relativt skånsom for rovmidd, snylteveps mot bladlus og gallmygg ved vanning.

Bladlus

Pirimor

4 dager

K

Alle stadier. Virker ikke på agurkbladlus og ferskenbladlus.

 Skånsom

Bladlus

Teppeki

1 dag

S

Det tar flere dager før synlig virkning

 Skånsom

BF*= behandlingsfrist: antall dager fra sprøyting til høsting.
K=kontaktvirkende og S=systemisk.

 

For å bruke Teppeki i agurk må du laste ned Tilleggsetikett.

 

**Confidor har fått ny etikett der middelet merkes med "Spesialpreparat for veksthus". Det betyr at " når det er brukt "Spesialpreparat for veksthus", skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene (forskrift om plantevernmidler §25)."

 

Vertimec er godkjent i agurk mot spinnmidd, trips, bladminèrflue og gallmidd i mars-oktober på "minor-use" etikett og har 3 dagers behandlingsfrist. Men er lite/ikke aktuell fordi Vertimec er skadelig for flere nyttedyr og har opptil 6 uker ettervirkning for rovtege (Orius majusculus).

 

Sjekk bestandig toleranseliste på hjemmesiden til Koppert, Biobest, BiolineAgroSciences og Agrobio med opplysninger om hvordan de ulike plantevernmidlene påvirker nyttedyrene. Informasjonen kan også lastes ned som en app fra Koppert, Biobest og BiolineAgroSciences.

 

Sjekk registreringsnummeret (reg.nr.) på etiketten til plantevernmiddelet og se om du har godkjent versjon. Etiketter til plantevernmidler og nyttedyr finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

 

Tabell 2. Nyttedyr mot trips i agurk, 5/2, 2020

For å få god virkning, må det settes ut mange nok nyttedyr. Det er oppgitt veiledende dose for agurk uten vekstlys. Antall nyttedyr må justeres etter smittepress og klima. I lysagurk er det høyere temperatur og da kreves det større doser med nyttedyr enn i agurk uten vekstlys.

Nyttedyr

Forebyggende

Angrep

Utsett

Virkning

Klima

Merknad

Tripsrovmidd

(Neoseiulus cucumeris)

 

 1 pose per 3. plante samme uke som planting. Gjenta utsett hver 4. uke.

Samme dose som forebyggende utsett. Ved store angrep økes dosen til en pose per 2. plante.

Heng posene slik at de ikke utsettes for direkte sol.

 

Spiser bare 1. nymfestadiet.

15-30 °C. Temperaturen bør helst opp i 20 °C noen timer i løpet av døgnet.

Luftfuktighet:

minimum 65 %.

Helst over 75 %

Må brukes forebyggende på alle hold med agurk.

ca. 200 stk/m² fra flaske samme uke som planting.

-

Rist og vend flasken forsiktig. Blåses jevnt ut over alle plantene.

Rovtege

(Orius majusculus)

-

Minst 5 stk/m² en gang i uken i 2-3 uker.

Rist og vend flasken forsiktig. Dryss ut i toppen av plantene, helst på etter-middagen med luftelukene lukket.

Spiser nymfer og voksne.

Ca. 15-25 °C.

Luftfuktighet: 50-80 %

Settes ut ved smittepress av voksne trips. Brukes sammen med tripsrovmidd.

 

Lagring: Nyttedyr er ferskvare og bør settes ut samme dag som de leveres. Tripsrovmidd og rovtege kan lagres liggende i mørke i maks. i 1-2 dager. Tripsrovmidd ved 10-15 °C og rovtege ved 8-10 °C.

 

Tripsrovmidd virker bare mot trips, mens rovmiddene Amblyseius montdorensis og Amblyseius swirskii virker både mot trips og mellus. A. montdorensis og A. swirskii er dyrere enn tripsrovmidd. Dersom det bare er angrep av trips og ikke mellus, er det mest aktuelt å bruke tripsrovmidd.


 

Tripsrovmidd. Pose med tripsrovmidd. Voksen rovtege drysses i toppen av plantene.

 

Tabell 3. Nyttedyr mot spinnmidd i agurk, 5/2, 2020

For å få god virkning, må det settes ut mange nok nyttedyr. Det er oppgitt veiledende dose for agurk uten vekstlys. Antall nyttedyr må justeres etter smittepress og klima. I lysagurk er det høyere temperatur og da kreves det større doser med nyttedyr enn i agurk uten vekstlys.

Nyttedyr

Angrep

Utsett

Virkning

Klima

Merknad

Rovmidd

(Phytoseiulus persimilis)

Minst 20-50 stk/m² eller mer en gang i uken inntil angrepet er under kontroll.*

Flaskene ristes og vendes forsiktig, slik at rovmidd fordeles i hele flasken.

Rovmidd blåses ut i toppen av plantene der det er spinnmidd.

Suger ut egg, nymfer og voksne.

Tar ikke dvalehunner.

Kan ikke overleve uten spinnmidd.

Optimalt: 20-28 °C,

Luftfuktighet:75-85 %

Egg av rovmidd tørker inn ved 60 %.

Merk planter med angrep av spinnmidd, slik at du kan sette ut mange nok rovmidd på planter med spinnmidd.

Gallmygg

(Feltiella arcarisuga)

1-5 stk/m2 en gang i uken i minst 4 uker.

Fjern pappen i lokket og sett boksen i skyggen på bakken i områder med spinnmidd.

Legger egg i spinnmidd-kolonier. Brunoransje larver spiser spinnmidd. Puppene er hvite og sitter langs bladnerven på undersiden av bladet.

Høy luftfuktighet øker klekkeprosenten.

Må kombineres med rovmidd.

La boksen stå i minst to uker.

Ved store angrep er rovmidd og gallmygg ikke effektive nok og du må sprøyte med et plantevernmiddel for å redusere smittepresset.

*Angrepet er under kontroll når du lett finner rovmidd i toppen av planta og det er lite/ingen spinnmidd eller skade på de nye bladene.

 

Lagring: Nyttedyrene er ferskvare og bør settes ut på plantene samme dag som de leveres. Rovmidd og gallmygg kan lagres maksimalt i 1-2 dager i mørke ved 8-10 °C. Flaskene med rovmidd lagres liggende.

 

   

   

Rovmidd. Boks med gallmygg. Gallmygg larve og puppe.

 

Tabell 4. Nyttedyr mot agurkbladlus i agurk, 5/2, 2020

For å få god virkning, må det settes ut mange nok nyttedyr. Det er oppgitt veiledende dose for agurk uten vekstlys. Antall nyttedyr må justeres etter smittepress og klima. I lysagurk er det høyere temperatur og da kreves det større doser med nyttedyr enn i agurk uten vekstlys.

Nyttedyr

Fore-byggende

Angrep

Utsett

Virkning

Klima

Merknad

Snylteveps

(Aphidius colemani)

Ca. 0,5 - 1 stk/m²

hver uke eller hver 14. dag

Ca.2-3 stk/m² hver uke inntil angrepet er under kontroll* og deretter hver 14. dag

Mumiene fordeles i mange små hauger på tørre skyggefulle steder på blader eller på vekstmediet.

Legger egg i bladlusa (parasittering). Bladlusa dør og svulmer opp til en mumie. Ved 20 °C kan du se mumier ca. to uker etter parasittering.

Best virkning ved temp. > 18 °C. Utviklingen stopper >30 °C.

Luftfuktighet: 50-80 %

A colemani virker bare mot agurkbladlus og ferskenbladlus.

Gallmygg

(Aphidoletes aphidimyza)

Ca.1 stk/m²

hver 14. dag.

Lyskultur: større doser og utsett hver uke.

Ca.2-3 stk/m²

hver uke i minst 4 uker - inntil angrepet er under kontroll.*

Gallmygg settes ut i områder med bladlus. Flyr opptil 45 m fra utsettstedet. Fordel en flaske på 6 hauger som legges på motsatt side av dryppet på steinullklossen.

Leveres som pupper. Voksne klekkes, parres og legger egg i bladluskolonier i skumring. Gul/oransje larver suger ut bladlus = brune døde bladlus.

Optimalt: 18-28 °C, Nattetemperatur må være over 12 °C for egglegging.   

Luftfuktighet: > 60 %

 

Tar de fleste bladlus-arter.

 

Må ikke lagres i kjøleskap.

 

Ved store angrep er snylteveps og gallmygg ikke effektive nok og du må sprøyte med et plantevernmiddel for å redusere smittepresset.

*Angrepet er under kontroll når minst 90 % av bladlusene er parasittert (mumie) eller spist av gallmygg.

 

Lagring: Nyttedyr er ferskvare og bør settes ut samme dag som levering. Snylteveps og gallmygg kan lagres i maks. 1-2 dager i mørke. Snylteveps ved 8-10 °C og gallmygg ved 10-15 °C.

 

KornplantetestenHensikten med testen er å se om gallmygg og snylteveps virker i veksthuset. Sett ut en kornplante med havrebladlus (colemani-systemet) ved bruk av snyltevepsen A. colemani og/eller gallmygg. Bruk en kornplante med kornbladlus (ervi-systemet) hvis du bruker snyltevepsen A. ervi og/eller gallmygg. Dersom snylteveps og gallmygg virker, vil du etter ca. to uker se mumier (snylteveps) og oransje gallmygglarver på kornplanten.

 Kornplante med bladlus. Mumie. Snylteveps som klekkes fra mumien. Utsett av gallmygg. Gallmygglarve. Døde bladlus som er spist av gallmygg.

 

Tabell 5. Nyttedyr mot mellus i agurk, 5/2, 2020

For å få god virkning, må det settes ut mange nok nyttedyr. Det er oppgitt veiledende dose for agurk uten vekstlys. Antall nyttedyr må justeres etter smittepress og klima. I lysagurk er det høyere temperatur og da kreves det større doser med nyttedyr enn i agurk uten vekstlys.

Nyttedyr

Forebyggende

Angrep

Utsett

Virkning

Klima

Merknad

 

Rovmidd

(Amblyseius

swirskii)

En pose per 3. plante samme uke som planting. Gjenta utsett hver 4. uke.

Samme dose som forebyggende utsett.

Ved store angrep økes dosen til en pose per 2. plante.

Heng posene slik at de ikke utsettes for direkte sol.

 

Spiser egg og unge nymfer av mellus og 1. nymfestadiet av trips.

>20-22 °C.

Tåler godt høye temperaturer.

Luftfuktighet: 60-90 %

Posene ULTI-MITE SWIRSKI skal virke bedre i tørt/varmt klima og er aktuell i lysproduksjon.

 

Rovmidd

Amblyseius montdorensis

 

Se data for

A. swirskii

 

Se data for

A. swirskii
 

Se data for

A. swirskii
 Spiser egg og unge nymfer av mellus og 1. og 2. nymfestadium av trips.  20-27°C. Tåler 12-18°C i kortere perioder. Luft-fuktighet: > 60-65 %    

Snylteveps

(Encarsia

formosa)

Ca. 1,5-3 stk/m² hver 14. dag

 

Lyskultur: større doser og utsett hver uke.

 

Ca. 3-10 stk/m² hver uke inntil angrepet er under kontroll.*

 

Lyskultur: krever større doser.

Kort med parasitterte nymfer henges ca. 0,75 m under toppen av planten. Unngå direkte sol.

 

Vertsspising: dreper unge mellus-nymfer.

Parasittering: Ca. to uker etter usett endrer nymfe av veksthusmellus farge fra hvit til svart og en uke senere klekkes en ny snylteveps.

Optimum:

 20 – 27 °C.

Minimum: 17 °C.

Lite lys og kort dag reduserer effektiviteten.

Følsom for plantevernmiddel.

Best virkning ved små angrep.

 

*Angrepet er under kontroll når minst 90 % av mellusnymfene er parasitterte = svarte.

 

Lagring: Nyttedyrene er ferskvare og bør settes ut samme dag som de leveres. Snylteveps og rovmidd lagres maks. i 1-2 dager i mørke. Snylteveps lagres ved 8-10 °C og rovmidd ved 10-15 °C.

 

 

 

Poser med rovmidd. Kort med snylteveps. Voksen snylteveps. Nymfe av veksthusmellus som er parasitter (svart).

 

Ta kontakt med din rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Viken for en skreddersydd plan for integrert plantevern mot skadedyr i agurk.

 

Artikkelen er laget på grunnlag av egne og kollegaer sine erfaringer, data fra Koppert, Biobest og Bioline og boken ”Knowing and recognizing. The Biology of glasshouse pests and their natural enemies.”  Av M. H. Malais og W.J. Ravensberg, Koppert Biolgical Systems. 2003. Alle foto: NLR Viken

IPV i veksthuskulturer

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie publisert gjennom prosjektet "Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer".

Prosjektet er finansiert med midler fra jordbruksavtalen via "Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler" og har som mål å samle, oppdatere og skrive nye oppskrifter på bruk av integrert plantevern (IPV) i veksthuskulturer og gjøre dem lett tilgjengelig.

Oppdatering av artiklene om IPV i tomat, agurk, krydderurter, utplantingsplanter og julestjerne i 2018 er finansiert med midler fra NLR Grøntsatsing.

 

NIBIO sin nettside ligger IPV-veileder for utplantingsplanter, for agurk og for tomat. Veilederne fokuserer på generelle metoder/strategier for bruk av integrert plantevern.

Artikkelserien på nlr.no inneholder mer data om praktisk bruk. Informasjonen i disse to strategiene utfyller hverandre og er samkjørt via linker.

 

Metodene som beskrives i denne artikkelserien skal være praktiske og økonomiske gjennomførbare under de forutsetningene som finnes i norske gartnerier.

Artikkelserien er delt opp i to deler. Generell informasjon og informasjon rettet mot ulike veksthuskulturer.

 

Du finner artiklene i serien her:

 Del 1. Generell informasjon om integrert plantevern (IPV)

 

 

 

Del 2. Informasjon om IPV i veksthuskulturer

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.