Mulig sammenslåing av NLR Viken og NLR Veksthus

08.04.2015 (Oppdatert: 09.04.2015) Marianne Strøm

I den siste tids samtaler og vurderinger har det kommet tydelig fram at styrene, øvrig ledelse og de ansatte i NLR Viken og NLR Veksthus ser for seg en fremtid med nært samarbeid. På NLR Vikens årsmøte ble det gjort klart for en mulig fusjon med NLR Veksthus.

 

Norsk Landbruksrådgiving Veksthus (NLR Veksthus) er en landsdekkende rådgivingsenhet med 5 ansatte, hvor hovedkontoret er på Gjennestad. Ut over dette har enheten kontorer i Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag.  

Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken) er en regional rådgivingsenhet med 15 ansatte, hvorav 1 full stilling er på veksthus, samt flere innleide personer på prosjekter.   

Siden etableringen av NLR Viken i 2011 har det vært samtaler med NLR Veksthus (tidl. Veksthusringen) om mulige samarbeidsområder. I dag samarbeider enhetene i ulike prosjekter og har felles utsendelse av informasjon til sine respektive medlemmer, samt et felles nettsted: www.veksthus.no

Ut over dette sitter medarbeidere sammen i fagutvalg veksthus i NLR.

 

Med bakgrunn i at NLR Viken mistet en rådgiver høsten 2014 var det viktig for oss å avklare hva som vil være riktig strategi fremover for dette fagområdet. Vi inviterte derfor NLR Veksthus (alle ansatte), NLR Rogaland og styret og ledelse i NLR til et strategimøte. Vi utfordret her alle parter til å tenke fremtidige løsninger. Dette møtet ble avholdt 15. januar d.å., midt i den pågående strukturprosessen i NLR.

Forut for dette møtet er det avholdt flere møter i NLR-sammenheng hvor styreledere og daglig ledere i har vært samlet. I tillegg har flere enheter sendt høringsnotat til strukturutvalget. Denne prosessen har vært med på å legge føringer for fremtidig struktur i NLR.

I ovennevnte møte kom de tydelig fram fra styret, øvrig ledelse og de ansatte at NLR Viken og NLR Veksthus så for seg en fremtid med nært samarbeid.

 

I notatet fra strukturutvalget i NLR står det bl.a. flg. i avsnitt VII om "Rådgiving på spesiell områder": 

"I en regionmodell anbefaler strukturutvalget at de landsdekkende spesialenhetene får ansettelse i regionale enheter. De kan for fagmiljøets del, ansettes i en region, men være kontor-plassert i andre regioner. Om det er rådgivingsenheter som har enkeltmedlemmer med produksjoner som ikke kan dekkes gjennom egen kompetanse, kan dette dekkes gjennom inngåelse av avtaler med naboenheter. Dette gjøres i dag blant flere større rådgivingsenheter og fungerer svært godt."

 

Konklusjonen i møtet den 15. januar var at NLR Veksthus ønsket å bli en del av NLR Viken.

Foruten at enhetene har felles kontorplassering på Gjennestad, ser partene for seg flere synergieffekter av en sammenslåing (bl.a. muligheter for større prosjekter, samordnet rådgiving, mer åpenhet, kompetanseutvikling, felles administrasjon). Sammen ønsker nå enhetene å bygge opp og styrke kompetansen på den veksthusteknikk og planteproduksjon.

 

På NLR Vikens årsmøte ble følgende vedtak gjort: 

"Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjennomføre en sammenslåing av Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken), org.nr. 969 188 732 og Norsk Landbruksrådgiving Veksthus, hvor NLR Viken er det overtakende selskapet."

 

Nå gjenstår det kun for NLR Veksthus å vedta sammenslåing i et ekstraordinært årsmøte, som tenkes holdt høsten 2015. Medlemmer bes komme med kommentarer til ledelsen i de respektive enhetene.

Blir dette gjennomført vil NLR Veksthus og NLR Viken være en rådgivingsenhet fra om med 1. januar 2016.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.