Sorter

Christmas Feelings Red, Chr. Feelings Wonder, Holy Day, Alaska White, Princettia Pure White, Christmas Beauty, Arctic og Scandic Early er alle viktige sorter denne sesongen. Christmas Universe fra Selecta ser også lovende ut. Princettia -sortene (i hovedsak P. Pure White) krever eget dyrkingsopplegg, se nedenfor. For dyrking uten kjemisk vekstregulering er sortene Christmas Glory Red og Happy Mood aktuelle.

Klargjøring av huset

Det er viktig at veksthus, bord o.l. er godt vasket før inntak av nye planter. Kost vekk alle planterester, skift matter og plast om dette benyttes. Vask borda med såpe og vann, og sprøyt deretter borda med 3 % Per Aqua eller et annet stoff som inneholder hydrogenperoksid. Det er også viktig å spyle tilførselslanger, returledninger o.l. Bruk ikke gamle potter uten at de er reingjorte. Har du hatt trips på sommerblomstene, sett inn tiltak for å bli kvitt denne før julestjernene settes inn. Husk at en god start er med på å sikre et godt resultat.

Potting

Bruk torv eller pottejord av god kvalitet til potting, og sjekk ledetall og pH i mediet om dette ikke er kjent. Send gjerne inn jordprøve på ny torv. Husk at torvkvaliteten kan bety mye for sluttresultatet. Bland gjerne inn 20 % Perlite eller et annet medium som øker tilgangen på luft i pottene, eller bruk ferdig julestjernetorv tilsatt Perlite.

Dekk plantene med agrylduk de første dagene etter pot­ting, eller bruk skyggeanlegget. Blir det sterk sol, anbefales to lag med agrylduk. Plantene bør i perioder med sterk sol også bruses flere ganger daglig. Svidde blad er en god innfallsport for gråskimmel etc.

Angrep av Rhizophusråte kan iblant føre til utfall ved potting, hold i så fall plantene tørre noen dager. Plantene er normalt ikke herdet ved levering fra ungplanteleverandøren, og de bør skjermes inntil røttene er etablert i potta (8 – 10 dager etter potting).

Plantene bør holdes på den tørre siden den første tiden etter potting. Gi vann ved hjelp av brusing, ikke undervanning, og vann lite og ofte til det er godt med røtter synlige ved pottekanten.

Torva bør enten vannes opp med rein Calcinit, ledetall 1,0 – 1,8, eller plantene bør bruses med Calcinit etter potting, ledetall 1,0 – 1,5. Dette gjør at plantene kommer raskt i gang med veksten. Ikke brus plantene med gjødselvann, enkelte sorter vil da kunne få sviskade.

Topping - pinsering

Plantene toppes normalt 10-16 dager etter potting. Det bør være igjen ca. 4-5 blad etter at planten er toppet avhengig av sort og ønsket antall greiner på plantene. Høg temperatur og luftfuktighet samt gode lysforhold gir god bryting i plantene. Luftfuktigheten må ikke være for lav etter topping. Er det få planter i huset, bør også tomme bord, ganger etc bruses flere ganger daglig for å holde luftfuktigheten oppe når sola skinner.

Ved for mange brudd i plantene bør de pinseres. Dette bør gjøres så tidlig som mulig i kulturen, vanligvis sist i september eller når skuddene er 5 cm etter topping. De svakeste bruddene pinseres bort, og en beholder så mange brudd som en ønsker greiner på planten. Det er også viktig å "bla fram" brakteene i tide, slik at de får gode lysforhold og en god utvikling før plantene selges, behovet for dette varierer med sortene.

Når behovet for rykking melder seg etter topping, er det viktig å sortere plantene. Sett de største plantene langs kanten av bordet, her vokser de minst.

Temperatur

Tradisjonell produksjon

I etableringsfasen holdes en temperatur på 22 – 23o C. Denne temperaturen sikrer god vekst og bryting i plantene. Når røttene er godt synlige nederst i potta og plantene er i god vekst, senkes temperaturen til 20oC. Videre holdes temperaturen på 18 – 20oC fra start av KD (med KD-anlegg), den senkes til 15oC sist i kulturtida. Temperaturkravet varierer litt mellom sortene, de fleste kan dyrkes ved 18 grader fra start av KD.

Skal en skynde på plantene, bør dette gjøres så tidlig som mulig i sesongen, helst fra 10. oktober og utover. Hold da temperaturen på 20 grader i to ekstra uker. Ikke senk temperaturen før du er sikker på at plantene er i rute. De to siste ukene før salg bør alle røde sorter ha en temperatur på ca.15oC. Det vil bedre kvali­teten på plantene vesentlig, og de tåler omsetningen bedre.

Dersom en hever temperaturen 2-3 grader i 10-14 dager når brakteene begynner å utvikle seg, vil plantene strekke seg litt, og det blir enklere å bla fram brakteene. Sortene reagerer ulikt på denne behandlingen.

Temperatursenking - kald kultur

Plantene pottes inn ved 18-19oC nattemperatur, og det luftes ved 23-24 grader i starten, temperatur ved lufting reduseres litt når plantene er i god vekst etter topping.

Temperaturen senkes til 15-16 grader for blomsterinduksjon (evt KD – anlegg), og temperaturen heves evt igjen til 18oC nattemperatur ca 10. oktober. Denne temperaturen holdes til brakteene er i ferd med å utvikle seg, da senkes temperaturen til 15 grader. Det er også mulig å holde temperaturen lav (15-16 grader) hele tiden, men da må en beregne litt lengre kulturtid, og ikke alle sorter egner seg like godt for kald kultur.

”Kald kultur” fører til 1-3 uker lengre kulturtid, plantene til tidlige hold eller til store stjerner må tas inn allerede i juli. Kald kultur reduserer også behovet for veksthemming utover i sesongen.

Til de tidligste holdene kan det være vanskelig å få til blomsterinduksjon ved hjelp av temperatursenking, siden temperaturen bør senkes allerede første uka av september for salg i november. Det kan derfor være nødvendig med KD – anlegg for å få til en god og sikker induksjon på de tidligste holdene. En aktuell metode er å gi KD fra 10. – 25. september, for deretter å gå over til temperatursenking. For blomstring til jul bør det gå fint med temperatursenking alene for blomsterinduksjon.

Beregninger har vist at det er mest energi å spare dersom en styrer lyset etter lyssum utover høsten. Med dynamisk klimastyring der en lar temperaturen variere en god del gjennom døgnet, reduseres energikostnaden. Ytterligere energi kan spares dersom en kun gir lys som nattavbrudd i starten av kulturen for å hindre at plantene induseres.

Husk at fra oktober og utover behøver plantene både vekstlys og varme for å oppnå en god kvalitet. Ved langvarig gråvær er det aktuelt å gi vekstlys tidligere. Ved tidlig induksjon kan temperaturen holdes lav utover hele høsten, med den gevinsten som dette gir. Oppvarming til 15-16 grader og lufting på 18-19 grader (17 grader i gjennomsnitt).

PS: Plantene blir mer utsatt for angrep av sopp ved dyrking i lav temperatur, det er derfor viktig med forebyggende sprøyting mot sopp tidlig i kulturen.

Blomsterinduksjon

Med kortdagsbehandling

Tidlige sorter: For å få planter klar til levering i november, trenger plantene KD fra 10 - 15. septem­ber. Plantene får da 10 timer med lys og 14 timer med mørke. For blomstring til jul, startes KD 2 uker seinere avhengig av mengde vekstlys og sort. I tidsrommet fra start av KD til ca. 10. ok­tober må plantene få kort dag med svart plast, duk el. l. Etter denne datoen kan en fortsette KD - behandlingen ved å slå av lyset.

Til seinere sorter må en starte KD tidligere. Husk at julestjerne reagerer på svært lite lys, skinn fra gatelys eller andre veksthus kan være nok til å forstyrre KD – behandlingen. Husk også at sol på KD – duken kan gi høy temperatur (over 22 grader) under duken, og dette forsinker blomsterutviklingen.

Uten kortdagsbehandling

Har en ikke mulighet for KD - behandling, kan plantene induseres ved å senke temperaturen til 15 - 16 grader i tidsrom­met 15. september til 8. oktober, samtidig som lyset slås av om natta. (10 timer dag). Seine sorter startes ca 15. september, tidlige sorter ca 10 dager seinere

Det er viktig å merke seg at mange nye sorter starter blomster­dan­ningen ved lengre dag enn de gamle sortene, ved naturlig KD blomstrer de ca. midten av november. Disse sortene må få tilleggslys om natta eller nattavbrudd før temperatursenking om en skal unngå for tidlig blomsterinduksjon.

Vekstlys

For å få god bryting i plantene, trenger de godt lys og høy temperatur de første ukene etter potting. Gi minst 20 timer lys fra potting til start kort dag. Dette gjøres for å fremme vekst og bryting, og for å unngå at plantene induseres. Normalt gis det vekstlys om natta fra midten av august, men er været godt er det tilstrekkelig med litt dagforlengelse for å sikre at veksten holdes vegetativ.

Husk også at graden av gulfarging i hvite sorter varierer med klimaforholdene. En får sterkere gulfarge i hvite sorter dersom lysintensiteten er høy (mye vekstlys) og temperaturen er lav, men også bedre kvalitet. Hvite sorter bør derfor stå i en egen avdeling ved 18oC helt fram til salg.

Gjødsling

Julestjerne er svært næringskrevende i første del av kulturtida mens planten bygges opp. I august og september trenger plantene mye næring for å få utviklet greinene tilstrekkelig før blomster­induksjon. Det er særlig viktig med nok nitrogen. Etter potting er det derfor aktuelt å bruse over plantene med Calcinit ledetall 1,0 – 1,5. Alternativt kan en vanne opp pottejorda før potting med Calcinit, ledetall 1,5 – 1,8. Dette sikrer at plantene kommer raskt i gang med veksten. La gjerne ledetallet ligge på 2-3 i pottene i september, og kontroller ledetallet en gang per uke. En stans i veksten i september vil de aldri kunne ta igjen seinere. La aldri jorda tørke ut, men hold plantene jamt fuktige.

Det er viktig å se ledetallet i forhold til værforholdene og dermed van­ningsbehovet. Gråvær og regn fører til få vanninger, og da må det vannes med høgt ledetall. I fint vær kan en redusere ledetallet, da vannforbruket er vesentlig større. Vær oppmerksom på at vannbehovet minker under kort dag.

Sterk gjødsling på planter som er pottet inn tidlig, kan lett føre til forsinket blomsterinduksjon fordi de har sterk vekst ved start av KD. Ved tidlig potting bør en derfor ikke gi ledetall over 2,0. slike planter bør heller ikke få ekstra tilførsel av ammonium (NH4).

Ledetallet må senkes gradvis utover i sesongen. Fra midten av oktober bør det være i underkant av 2,0 ut fra gjødselblanderen, og ca. 2,0 – 2,5 i pottene. Fra midten av november bør ledetallet være nede i 1,5 – 1,8 i pottene. Fram mot salg i desember bør ledetallet senkes til ca. 1,2 i pottene. Lysblada sorter bør ha litt høyere ledetall på slutten, særlig dersom det er installert mye vekstlys.

Dersom ledetal­let er høgt i pottene i oktober, er det viktig å starte i tide med å redusere det. Denne proses­sen kan gå svært langsomt om det er gråvær.

Fra braktèene begynner å utvikle seg, bør en også redusere mengden av kalium. For høyt kaliumnivå i denne perioden vil hindre opptak av kalsium, og resultatet kan bli braktèska­der i følsomme sorter. Dette viser seg ofte ikke før i omsetningen. Kalsium hoper seg lett opp i potta i stedet for å komme plantene til gode. Dette er særlig utpreget om fuktigheten er høy, eller det gis mye vekstl­ys. Vær derfor forsiktig med å gi for mye kalium til julestjerne fra midten av oktober og utover. pH bør være mellom 5,8 og 6,5 i hele kulturtida.

Molybdenmangel kan forebygges ved å sprøyte plantene en til to ganger med 20 gram natriummolybdat per 100 liter vann (bland gjerne med 100-150 gram magnesiumsulfat som spredemiddel).

Gjødselblanding for julestjerne

Nedenfor er det satt opp et forslag til gjødselblanding. Denne benyttes fra potting og fram til midten av oktober, siden kutter en ut tilsetning av ammoniumsulfat. Seinere i kulturen senkes så ledetallet samtidig som en gir litt mer fra stamløsningen med Calcinit enn fullgjødsel. Siden det tilføres relativt mye Calcinit i forhold til Superex Blomst, vil det bli lite mikronæring i gjødselblandingen utover i kulturtida. Det er derfor foreslått å tilføre litt ekstra mikronæring, ikke bare ekstra jern.

Det tas utgangspunkt i 2 * 100 liter stamløsning, som ved fortynning 1: 100 gir knapt 10.000 liter næringsløsning med et ledetall på ca 2,2. Det gis like mye fra hver av stamløsningene. I blandingene er det tatt utgangspunkt i Superex Blomst, men en kan i stedet bruke Gul Pioner eller Kristalon Flower sammen med Calcinit.

Gjødselblanding for julestjerne fra potting til 15. oktober, ledetall 2,2

Stamløsning I Stamløsning II
10 kg Superex Blomst 10 kg Calcinit
1 kg Ammoniumsulfat 0,1 kg Rexolin X60Dette gir følgende sammensetning av næringsløsningen i

mg/liter (ppm), ledetall 2,2:

NO3 - N

218

Ca

173

Cu

0.18

NH4 - N

41

S

51

Zn

0.27

P

30

Fe

3.0

Mo

0.046

K

239

Mn

0.91

Mg

22

B

0.27

Ved tidlig potting utelates ekstra ammonium (NH4). Sorten Holy Day får lett store blad ved bruk av ammonium. Dersom råvannet inneholder en del næring, må det utarbeides anbefaling som er tilpasset ditt råvann. Ta i så fall kontakt med din rådgiver i NLR Viken. De fleste gartnerier i Norge har godt råvann, så denne tilrådingen kan benyttes.

CO2

Tilføring av CO2 fremmer veksten i plantene, men ved dårlige lysforhold kan CO2 – tilskudd gi lange bladstilker. Effekten av CO2 er størst i august – september mens plantene bygges opp. Husk at CO2 reduserer forbruket av vann, og ledetallet må derfor økes ved tilførsel av CO2. Mange gir bare CO2 fram til start av KD eller til medio oktober, da effekten er mindre seinere.

Vekstregulering

A) Bruk av DROP

Det har vært vanlig å starte med DROP på flergreina planter når skuddene er 1-2 cm etter topping. Med flere hold i huset samtidig har det vært vanlig å vente med DROP til siste hold har brutt, og de nye skuddene er 1-2 cm lange. I mellomtiden kan en sprøyte med Kompakt 5C eller Bonzi for å unngå strekk i de eldste plantene. Enkle stjerner kan få DROP fra potting, og dette kan hindre utvikling av babies hos sorter der dette normalt forekommer. Ef­fekten av DROP er avhengig av temperaturfallet, og det anbefa­les dropp på 5 - 7 grader, f. eks. fra 19 - 20 grader til ca 13 grader. En DROP på to timer vil ikke forsinke utviklingen av plantene fra KD fram til ferdig plante samme­nlignet med kon­stant tem­pera­tur i denne perioden. Dropp vil gi kortere inter­nodier og kor­tere bladstilk­er, forhold som gir en kompakt plante. Husk at DROP sist i kulturtida kan gi knoppfall.

HUSK: Det er den gjennomsnittlige døgntemperaturen som bestemmer utviklingstida til plantene.

For å holde igjen strekningsveksten, senkes temperaturen i to timer om morge­nen. Temperatursenkingen kan gjennomføres fra to timer før lyset tennes til to timer etter at lyset er kommet på. Hva som er best egnet i praksis, varierer noe fra gartneri til gartneri, men i praksis er det ofte lettest å gi DROP når gardinene dras fra om morgenen.

B) Kjemisk vekstregulering

Sprøyting med Kompakt 5C

Sprøyting med Kompakt 5C kombinert med DROP er et godt alternativ som gir kompakte julestjerner med rask og god utvikling. Husk at dyrking ved lav temperatur reduserer behovet for vekstregulering relativt mye, og det er stor forskjell i vekstkraft mellom de ulike sortene.

Ved sprøyting av julestjerne bør ikke konsentrasjonen overstige 25 ml per 10 liter vann. Normal væskemengde er 100 liter per daa veksthus, noe mindre når plantene er små. Fukt bladverket ved sprøyting, la det ikke renne ned mot kanten av bladene, det medfører lett sprøyteskade.

Høge konsentrasjoner gir lett sviskader på bladene, særlig dersom en bruker mye væske. I den sterkeste tilvekstfasen først i kulturtida behøver plantene mye veksthemming, men husk at ved bruk av DROP får en også en økt effekt av sprøyting med kompakt 5C (lav temperatur). Enkle stjerner sprøytes 1. gang kort tid etter potting. Flergreina kan sprøytes en gang med svak konsentrasjon før topping, men ikke før en ser at veksten er kommet i gang. Neste sprøyting med svak dose er når de nye skuddene er 1-3 cm etter topping. Produsenter har erfart at en sprøyting kort tid etter topping gir jevnere bryting og mer ensartet lengde på skuddene. Ved seinere sprøytinger økes konsentrasjonen av kompakt 5C. Her er store sortsforskjeller, og en må lære korrekt vekstregulering til de ulike sortene. Se under den enkelte sort for ca behov for veksthemming.

Vanning med Kompakt 5C

Når plantene er gjennomrota, er vanning med Kompakt 5C et godt alternativ til fortsatt sprøyting. Plantene må ikke være tørre når en vanner med Kompakt 5C, dette kan lett føre til sviskade. Plantene sprøytes med Kompakt 5C fra potting og fram til de vannes, ca. 3 uker etter potting. Flergreina planter vannes når de nye skuddene er 4 - 7 cm etter topping. Siste sprøyting gjøres samme uka som de vannes, da det tar noe tid før en får effekt av vanningen. Gi 260 ml Kompakt 5C per 100 liter vann, og gjenta vanningen etter 1 og to uker ved behov, evt i kombinasjon med sprøyting. Husk at vanning med Kompakt 5C påvirker ledetallet i potta. Virkningstida er normalt 3 - 5 uker avhengig av vekstforholdene. Vanning med Kompakt 5C fører normalt ikke til forsinket utvikling av brakteene.

Sprøyting med Alar eller Alar og Bonzi i blanding

Denne metoden er lite brukt, da det er vanskelig å ha kontroll med tilveksten etter sprøyting.

Det er så langt lite erfaring med bruk av Alar til julestjerne.

Den veksthemmende effekten av Alar er svært god, men Alar må tilføres tidlig i kulturen, ellers kan blomstringen bli forsinket. G3 anbefaler sprøyting med 20 gram Alar + 5-8 ml Bonzi per 10 liter vann på de to første sprøytingene etter topping. Dette anbefales til sorter med kraftig vekst. Alar kan forsinke blomstringen i julestjerne med 7 - 12 dager sammenlignet med Kompakt 5C, avhengig av sprøytetidspunkt og veksten i plantene. Effekten av Alar kan bli for sterk dersom veksten i plantene ikke er god nok. Ved god vekst er virkningen kortvarig, ved dårlig vekst er den lang, og plantene kan stoppe totalt å vokse.

Sprøyting med Bonzi

Bonzi er så langt lite benyttet til julestjerne, bortsett fra til ministjerner. Bonzi fremmer utviklingen av cyathier, og utviklingen av brakteene kan lett bli noe forsinket selv ved tidlig sprøyting. Det er etter hvert gode erfaringer med bruk av Bonzi til enkle julestjerner, men også til flergreina planter.

Det anbefales en konsentrasjon på 10-25 ml per 10 liter vann, 2 eller flere behandlinger. Enkle stjerner sprøytes når de er etablerte etter potting. Plantene sprøytes normalt ikke seinere enn først i oktober, da dette kan forsinke utviklingen av brakteene. Ved lav dosering kan de trolig sprøytes seinere, men her er få erfaringer. Dersom det er brukt mye Bonzi til sommerblomster, kan det henge igjen rester av Bonzi i bordet som kan påvirke veksten til julestjernene.

Vekstkurver

Mange bruker vekstkurver for å oppnå korrekt høyde på plantene, dette er et godt verktøy. Men husk at slutthøyden settes ca 3 uker før plantene skal selges, da tilveksten i denne perioden er svært liten. Glemmer en dette, vil plantene lett bli for lave.

Plantetetthet

Antall planter per m2 må tilpasses ønsket plantehøyde og størrelse, men også sort. Ministjerner dyrkes normalt med 80-90 stk per m2. Til enkle stjerner varierer plantetettheten fra 35-48 stk per m2. Enkelte sorter har korte bladstilker og små blad og kan dyrkes relativt tett. Små flergreina planter blir gjerne dyrket med 22-24 planter per m2, mens store flergreina planter krever mye plass, gjerne 12-15 per m2 avhengig av størrelse.

Klima og kalsiumklorid

Ved å holde en høyere jord enn lufttemperatur siste del av kulturtida, stimule­res rotaktiviteten, og dermed også tran­sporten av kalsium fra rota til brak­teene. Dette er bra for alle sorter seint på høsten. Det er også viktig å stimulere transpirasjonen sist i kulturtida ved å holde luftfuktighe­ten tilstrekkelig lav. Luftfuktigheten bør ikke overstige 75 - 80 % i denne perioden.

Til noen sorter er det aktuelt å sprøyte plantene med 1,5 o/oo (15 g/10 liter vann) kalsium­klorid (CaCl2*6H2O). Plantene sprøytes en gang per uke fra brakteene begynner å utvikle seg og 3 - 4 uker framover. Det benyttes en væske­mengde på ca. 100 liter/ daa veksthus. I stedet for CaCl2 er det enkelte som sprøyter plantene med 1,5 o/oo Calcinit. Husk at dette kan medføre ekstra strekningsvekst i plantene.

Varebehandling og holdbarhet

Skader i brakteene kan oppstå dersom plantene tran­sporteres kaldt, eller blir stående på et kjølig lager. Skadene oppstår lettest dersom potteklumpen er våt, plantene bør derfor ikke være for våte når de pakkes. Plantene bør transporteres og oppbe­vares ved samme temperatur som det er i veksthuset sist i kulturtida, 14 - 15 grader. Største problemet har vært cyathiefall, og dette er svært sortsavhengig. Dagens jule­stjernesorter er stort sett sterke mot cyathie­fall, unntatt den hvite Princettia Pure White.

Hvis plantene selges før cyathiene er åpne, blir holdbarheten dårlig. La derfor plantene få utvikle seg tilstrekkelig innen de selges. Ved gode lysforhold og riktige temperaturforhold, samt balansert og tilstrekkelig næringstilgang, skulle ikke cyathie­fall være noe problem.

Spesielt for Princettia Pure White

Denne sorten krever spesiell behandling, den brukes i dag mest til ministjerner, da den lett splitter og danner en uryddig blomsterstand som større plante. Kritisk daglengde for Princettia er 14 timer, dvs at plantene må få lys om natta (dagforlengelse) fra midten av august og fram til start kort dag.

Tid fra start KD til ferdig plante er 7 – 8 uker avhengig av dyrkingsforholdene. Start av kort dag mellom 1. og 8. oktober gir planter som er klare til jul.

Princettia Pure White er svært kompakt og behøver svært lite vekstregulering, sprøyting med svak Kompakt 5C eller Bonzi er aktuelt om veksten er god.

Princettia Pure White skal som andre hvite sorter dyrkes ved 17-18 grader nattemperatur.

Hos Princettia vil de nederste skuddene ofte vokse forbi resten av skuddene, og disse må iblant pinseres.Plantevern i julestjerne

Se informasjon om plantevern på våre hjemmesider: Integrert plantevern mot skadedyr i julestjerne

Julestjerner på nettet

Firma og sorter

https://www.selecta-one.com/en/assortment/poinsettia/


Plantevern

www.koppert.nl og www.biobest.be

Prinsettia med sideskudd som vokser gjennom Foto Magne Berland
Princettia enkel med sideskudd fra basis som vokser gjennom. Foto Magne Berland