Du har nok hørt om at det har kommet nytt regelverk for håndtering av planteavfall fra veksthus og at NGF i samarbeid med NLR Viken har laget «Bransjestandard for håndtering av avfall som er behandlet med spesialmidler fra veksthus»

Som en oppfølging til dette arbeidet har NLR Viken i tillegg tatt initiativet til et prosjekt der vi ønsker å prøve ut og følge opp ulike former for kompostering og oppbevaring av planteavfall i praksis hos noen av våre medlemmer. Her kan du lese mere om konsekvensene av det nye regelverket i «Forskrift om plantevernmidler» og om vårt prosjekt.

Lagres i minst et år

I Forskrift om plantevernmidler §25 står det at:

"Når det er brukt spesialpreparat for veksthus, skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene."

Forskriften trådte i kraft fra januar 2016, men hittil har det ikke hatt noen praktisk effekt siden det foreløpig ikke finnes noen spesialpreparat (eller spesialmidler) for veksthus.

Hva er spesialmidler for veksthus?

Spesialmidler for plantevern i veksthus defineres som plantevernmidler der det står "Spesialmiddel" på etiketten. Dette finnes per i dag ikke på noen etiketter enda, men vil dukke opp etter hvert som nye midler godkjennes og etiketter fornyes.

Hva betyr det i praksis?

Når plantevernmidler eller vekstreguleringsmidler får etiketten merket med "Spesialmiddel" må vegetativt avfall, vekstmedium mm som kastes

1. Oppbevares i minst 1 år (før det f.eks. kjøres ut på jorda)
2. Oppbevares på tett underlag og skjermet for nedbør

Hva hvis plantene er behandlet med spesialmiddel av andre, f.eks. småplanteprodusentens?

Regler gjelder kun behandlinger foretatt i gartneriet. Hva plantene er behandlet med før du mottar dem står du ikke ansvarlig for.

Hva skal du gjøre?

Slik vi ser det har gartnerne to mulige løsninger; enten å sende planteavfallet til en gjenvinningsstasjon, som kan ta imot planteavfall behandlet med spesialmidler, eller å finne en måte selv å oppbevare/behandle planteavfallet på i et år i tråd med regelverket.


Hva gjør vi?

Vårt prosjekt heter «Økt kunnskap til vekshusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus» og her er vi i gang med å planlegge praktiske utprøvinger av kompostering og oppbevaring ute hos enketel gartnerier. I tillegg ønsker vi å undersøke nærmere hva det vil koste å levere inn planteavfall behandlet med spesialmidler på ulike gjenvinningsstasjoner.

Om produsentene selv velger å oppbevare planteavfallet, er det en god løsning å kompostere planterestene. Som en del av vårt kompostprosjekt vil vi prøve ulike metoder for kompostering av planteavfall fra veksthus ute hos gartnerne for at se hvilke metoder som egner seg for ulike situasjoner.

Om du har gode ideer eller lyst til å delta i de praktiske utprøvingene, ta kontakt med astrid.sigaard.andersen@nlr.no.

Vil du lese mer om reglene for lagring av veksthusavfall kan du finne mattilsynets retningslinjer her:

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/hvilke_krav_gjelder_for_lagring_av_veksthusavfall.21638