Reingjøring av veksthusa

Kost bordene godt, skift plast dersom det er mistanke om smitte. Vask godt med såpe og vann, og få bort alle rester av jord/torv. Skadelige sopper overlever i rester av dyrkingsmedium, og effekten av desinfeksjonsmidler reduseres sterkt dersom bordene ikke er godt rengjort. Når bordene er reine, sprøytes de med et desinfeksjonsmiddel, gjerne et som inneholder hydrogenperoksid.

Sjekkliste

  • Sjekk ledetall og pH i tova ved ankomst (husk å ha jord og potter på plass i god tid før plantene kommer). Send helst inn en jordprøve, det gir større grad av sikkerhet.
  • Ta også vare på minst 1 liter torv (hentet fra 8-10 ulike steder) som merkes med serienummer og fryses ned, så har du jordprøve om det skulle dukke opp problemer som du lurer på kan ha sammenheng med torva.
  • Sjekk plantene ved mottak
  • Sjekk at du har fått rett sort og rett mengde (og rett størrelse)
  • Sjekk at de er fri for kvitfly og sopp
  • Sjekk at det er tilfredsstillende røtter på småplantene

Ta kontakt med leverandøren med det samme dersom det er feil med leveringen. Husk: Plantene må pottes med det samme de ankommer

”Nyfødte” planter

Plantene kan godt brusevannes med Calcinit etter potting, ledetall 1,5. Alternativt kan torva vannes opp med Calcinit, ledetall 1,5. Det bør ikke være tilsatt Rexolin X60 til Calcinit som brukes til brusing av plantene.

Dekk plantene med agrylduk de første dagene etter potting, gjerne to lag i sterk sol. Bruk skyggeanlegget om det er sol, og brusevann plantene flere ganger daglig på soldager. Husk å bruse tomme bord, ganger etc for å holde en høy RF på varme dager. I starten må plantene vannes lite og ofte til de har dannet gode røtter.

Topping

Plantene toppes 10-16 dager etter potting, sett igjen 4 – 5 blad etter topping. Til enkelte sorter er det aktuelt å fjerne det øverste bladet, la det stå igjen 1 cm av bladstilken. Husk at så snart plantene er kommet i god vekst er næringsbehovet stort.

Klimaet i starten av kulturen

  • Hold høy temperatur etter potting (22 –23oC). Temperaturen senkes til 20 – 21oC når plantene er i god vekst og røttene er godt synlige nederst i potta.
  • Hold høy luftfuktighet, dette sikrer god bryting i plantene. (Agrylduk og brusing gir et fuktig mikroklima)
  • Sørg for gode lysforhold, dette gir god bryting. La derfor ikke agrylduken ligge på lenger enn nødvendig
  • Mange har flere hold i samme avdeling/veksthus, og må da få til en kompromissløsning: Høy temperatur og agrylduk på nypotta planter, samt en ekstra sprøyting sprøyting med veksthemmende stoff på de største plantene

Veksthemming i starten av kulturen

Det kan være aktuelt å gi en svak sprøyting med veksthemmende stoff før topping av plantene til noen sorter.

Start med DROP etter at siste hold i avdelingen er pottet inn, sprøyt tidligere potta planter med veksthemmende stoff i mellomtida. Gi svak dose i starten, første sprøyting når skuddene er 1,5 - 2 cm etter topping.

Husk at en god start på kulturen er avgjørende for sluttresultatet.

Lykke til med julestjernene, og ta kontakt med din lokale rådgiver dersom du har spørsmål. God oppfølging fra rådgivingstjenesten.