Gamle dager

Julestjerne var en viktig kultur i mange gartnerier. På 90-tallet var mellus det vanligste skadedyret i julestjerneproduksjonen. Mens trips var ikke noe problem.

Den gangen hadde mange gartnerier forebyggende utsett med rovmidd (Hypoaspis miles) og nematoder (Steinernema feltiae) mot hærmygg og snylteveps mot mellus (Encarsia formosa).


Dagens situasjon

Det er ikke mange juleprodusenter igjen og det er små marginer for å klare å tjene penger på julestjerne.


Trips

Trips er i dag det vanligste skadedyret på julestjerner og smitte kan følge med småplantene. Amerikansk blomstertrips er vanskelig å bekjempe med kjemiske plantevernmidler på grunn av resistens og dermed dårlig virkning. I mangel av effektive plantevernmidler, er det flere som har forebyggende utsett av rovmidd mot trips.

Tripsrovmidd (Neoseiulus cucumeris) er et billig nyttedyr. Dersom det bare er angrep av trips, er forebyggende utsett av tripsrovmidd en god løsning.


Mellus

Vertimec er et av de få plantevernmidlene som fortsatt virker mot amerikansk blomstertrips og har blitt mye brukt blant annet i småplanteproduksjon. Vertimec virker både mot trips og mellus. Sprøyting med Vertimec mot trips har ført til redusert smittepress av mellus de siste årene.

Siden 2016 har det blitt godkjent rovmidd (A. swirskii, T. montdorensis og A. limonicus) som både viker mot trips og mellus. Dette gir nye muligheter for bruk av nyttedyr mot trips og mellus.


Hærmygg

Hærmygglarver er hovedsakelig et problem dersom det er soppangrep på røttene. De nye julestjerne sortene har ofte mer hardføre røtter enn de gamle sortene (eks. Lilo) hadde på 90-tallet. De siste årene har det vært mindre jordboende sopp i julestjerne produksjonene sammenlignet med «gamle dager».


Tiltak mot skadedyr i julestjerne

Her forslag til strategi mot skadedyr i julestjerne:

Trips

  • Sett opp gule limfeller for å sjekke smittepress av trips.
  • Ved fare for angrep av trips eller dersom det er brukt plantevernmidler på småplantene som er skadelig for nyttedyr, så sprøytes småplantene en gang med aktuelt plantevernmiddel ved mottak for å redusere smittepresset.
  • Blås ut trips rovmidd (N. cucumeris) samme uke som planting hvis det ikke er brukt skadelige midler på småplanten eller senere avhengig av eventuell sprøyting på småplantene. Dose minst 200 stk/m2 og gjenta utsettet en-to ganger med to ukers mellomrom. Bruk tripsrovmidd som har vermiculite som fyllstoff slik at det ikke blir tilgrising av fyllstoff på plantene.


Trips og mellus

  • Sett opp gule limfeller for å sjekke smittepress av trips og mellus.
  • Bruk samme strategi for utsett av rovmidd som for bekjempelse av trips, men velg en rovmidd som spiser både trips og mellus. Rovmiddene A. swirskii, T. montdorensis og A. limonicus spiser 1. og 2. nymfestadiet av trips og egg og unge nymfer av mellus. A. swirskii og T. montdorensis bør ha temperaturer over 18-20oC for å jobbe effektivt, mens A. limonicus også kan jobbe ved noe lavere temperatur. Valg av rovmidd avhenger av pris og klimakrav.


Kommentarer

Vanligvis er det angrep av trips samtidig med mellus. Du får mer igjen for pengene ved forebyggende utsett av rovmidd mot mellus/trips sammenlignet med forebyggende utsett av snylteveps mot mellus.

Fordelen med rovmidd er at de har med seg fòringsmidd og vil etablere seg selv om det ikke er skadedyr i veksthuset når de settes ut.

Ulempen med snylteveps mot mellus (Encarsia formosa og Eretmoserus eremicus), er at de bare virker mot mellus og ikke mot trips og at de er avhengig av mellus på plantene for å kunne virke. Forebyggende utsett av snylteveps er «penger rett ut av veksthuset» og plantene har ingen beskyttelse dersom det senere kommer angrep av mellus.


Hærmygg

  • Vann forebyggende med nematoder (Steinernema feltiae) en uke etter potting og gjenta vanningen etter en uke. Dose ca. 0,25-0,5 millioner /m2 per behandling.
  • Heng opp gule limfeller til fangst av voksne hærmygg.
  • Hold plantene på den tørre side når røttene er etablert for å redusere smittepress av hærmygg.


Kommentar

Julestjerne er mest utsatt for angrep av hærmygglarver rett etter innpotting da det er varmt og fuktig i dyrkingsmediet. Når plantene er etablert og gjennomrota, er hærmygglarver ikke noe problem dersom det ikke er angrep av jordboende sopp.

Nematoder (Steinernema feltiae) har rask, men kortvarig virkning mot hærmygglarver. Rovmidd (Stratiolaelaps scimitus – tidligere kalt Hypoaspis miles) virker langsomt, men varer over lang tid.

Jeg anbefaler vanning med nematoder ved innpotting når plantene er mest utsatt for angrep av hærmygg og det trengs en rask virkning. Rovmidden virker for langsomt og effekten blir ikke god nok i forhold til kostnaden.


Lykke til med bekjempelsen av skadedyr i julestjerne.