Les plantene!

Ved bruk av veksthemmende stoff er det viktig å kunne forutse veksten i plantene i tiden fremover. Prøvesprøyt dersom du ikke har erfaring. Variable vekstforhold kan føre til at effekten blir utilsiktet. Blandingene i tabellen nedenfor kan være aktuelle å prøve til flere planteslag enn de som er nevnt. Husk at vanning med Bonzi lett kan gi for sterk effekt og stans i veksten, særlig på små planter.

Ved sprøyting med veksthemmende stoff er det viktig å påse at:

 • Plantene er saftspente, potteklumpen fuktig.
 • Bladverket skal være tørt.
 • Sprøyt i gråvær, på ettermiddagen eller bruk skyggegardin. Sprøyting i sterk sol kan lett gi sviskade eller redusert effekt.
 • Sprøyt maksimalt til dryppunkt, unngå avrenning. Ved bruk av øvre grense for styrke, bør en sprøyte med mindre væskemengde, ellers kan en lett få sviskader.
 • Noter hvor mye sprøytevæske du bruker pr dekar, det er lettere å forholde seg til hvis det senere er andre som skal utføre arbeidet. Ulik væskemengde kan påvirke resultatet mye.
 • Unngå vanning, brusing eller andre plantevernmidler første døgnet etter behandling.
 • Normalt bør veksthemmende stoff tilsettes et spredemiddel. 25 ml grønnsåpe eller 15 gram magnesiumsulfat (MgSO4) per 10 liter vann er aktuelt.

Ved vanning med veksthemmende stoff er det viktig å påse at:

 • Væsken fordeles jevnt utover potteklumpen (brusevanning er mest aktuelt).
 • La det være plass i potten til middelet ved potting av plantene.
 • Potteklumpen skal være godt fuktig ved behandling
 • Vanlig mengde er 2-2,5 liter per m2 bordflate. Brus gjerne over med reint vann for å få middelet ned i rotsonen.
 • Etter brusevanning med Kompakt 5C må plantene bruses med reint vann for å unngå sviskade på bladene. Dette bør gjøres innen 15 min etter vanningen med Kompakt 5C.
 • Plantene bør ikke vannes med Bonzi seinere enn 4-5 uker før salg.

Oversikt over godkjente veksthemmende stoff til sommerblomster, 2023

Handelsnavn:

Alar 85

Dazide Enhance

Bonzi

Kompakt 5C (K5C)

Aktivt stoff

Daminozid

Paklobutrazol

Klormekvatklorid

Konsentrasjon av aktivt stoff i handelspreparat

85 % pulver /granulat

0,4 % væske

46 % væske

Normal brukskonsentrasjon av handelspreparat

15-100 g/10 liter (sprøyting)

5-100 ml /10 liter

Sprøyting: 10-25 ml/10 liter

Vanning: 26 ml per 10 liter vann.

Temperaturkrav ved bruk

12-24o C,

15o C best

15-25o C

15-24oC, 15oC er best

Holdbarhet i utblanda form

Kort tid

Flere dager

Flere dager

Opptak i plantene

Tas opp i løpet av 24 timer

Tas opp i løpet av 12 timer

Tas opp innen få minutt ved åpne spalteåpninger

Kompakt 5C (K5C):

Her er det kommet restriksjoner i bruk i forhold til Cycocel Extra, les etiketten nøye før bruk. Høyeste tillatte dosering for vanning er 26 ml per 10 liter vann. Plantene kan vannes inntil 3 ganger med 1-3 ukers mellomrom. Dette er tatt hensyn til i anbefalingene i tabellen, og det medfører at en må supplere med andre vekstregulerende tiltak til enkelte planteslag.

Aktuell veksthemming for ulike sommerblomster:

Effekten av de veksthemmende stoffene vil variere med temperatur og veksten i plantene, og det kan være store sortsforskjeller. De tilrådingene som er gitt nedenfor må derfor ses på som normer. Mengden væske som blir gitt, temperatur og lysforhold påvirker også i stor grad resultatet. Bruken må derfor vurderes ut fra tidspunkt for potting, årstid, plantetetthet, lys, temperatur, næringstilgang etc.

Alar og Dazide Enhance blir kun sprøytet ut, ikke vannet. Kompakt 5C og Bonzi kan både sprøytes og vannes ut, men vanning med Bonzi kan gi utilsiktet effekt. Bruk høgt trykk for god inntrenging og dekking av blad og stengler. Tåkesprøyting er uegnet fordi det gir ut for lite væske til å oppnå god dekking av plantematerialet.

Husk også at tørking, lav temperatur, negativ DIF og DROP gir effektiv vekstregulering til mange planteslag. Disse tiltakene er aktuelle å bruke sammen med kjemiske midler.

Negativ DIF: Når nattemperaturen er høyere enn dagtemperaturen.

DROPP: Temperaturfall i 2-3 timer om morgenen, fra to timer før til to timer etter soloppgang. Dette vil si at en starter med å gi DROPP tidligere på morgenen jo lenger ut på våren en kommer.

De oppgitte mengdene er handelspreparat til 10 liter vann

Ikke alle sommerblomster er nevnt i tabellen

Kompakt 5C = Klormekvatklorid er forkortet til K5C

Dazide Enhance er forkortet til Dazide. Middelet kom på markedet i 2020, og det er så langt få erfaringer om dette kan gi andre effekter på plantene enn Alar.


Planteslag

Aktuell vekstregulering:

Ageratum

20-40 gram Alar/Dazide, første sprøyting to uker etter potting. 20-40 ml Bonzi kan forsøkes.

Antirrhinum majus

30-40 gram Alar/Dazide, to sprøytinger er normalt tilstrekkelig. Dyrkes kjølig sist i kulturtida. 25-50 ml Bonzi har god effekt

Argyranthemum (margeritt)

Hvite (Dana)

K5C: Vanning med 26 ml K5C når skuddene er 0-3 cm etter topping. Gjenta behandlingen etter 1 uke, og seinere ved behov. For å oppnå tilstrekkelig effekt, må en trolig supplere med bruk av Bonzi.

Bonzi: Vanning med 20 ml Bonzi når skuddene er ca.1 cm etter topping. Seinere sprøyting med 40-50 ml Bonzi ved behov. Siste sprøyting når knoppene omtrent viser farge for å unngå strekk i blomsterstilken. Negativ DIF har god effekt.

Argyranthemum (margeritt)

farga og Daisy Crazy

K5C: Vanning med 26 ml K5C når skuddene er 0-3 cm etter topping. Gjenta behandlingen etter 1 uke, og seinere ved behov. For å oppnå tilstrekkelig effekt, må en trolig supplere med bruk av Bonzi.

Bonzi: Vanning med 15-25 ml Bonzi når skuddene er 1-3 cm etter topping. Gjenta 1-2 ganger ved behov, noen sorter behøver mye. Seinere sprøyting med 50 ml Bonzi, evt mindre dose i blanding med Alar. Negativ DIF har god effekt. Store forskjeller i vekstkraft mellom sortene.

Bacopa (Sutera diffusus)

1-3 sprøytinger med 10-30 gram Alar/Dazide eller 10-20 ml Bonzi er aktuelt, lite mens plantene er små. DROP og Negativ DIF.

Begonia semperflorens

Vanligvis ingen veksthemming, ved behov sprøyting med 8-10 ml K5C.

Begonia tuberhybrida

Sprøyting med 8-15 ml K5C, Nonstop Mocca behøver lite.

Svak dose Bonzi kan forsøkes, liten erfaring så langt.

Begonia andre (Royal /Friland etc)

Sprøyting med 10-20 ml K5C, sortsforskjeller

Sprøyting med 25-30 ml Bonzi kan forsøkes, lite erfaring så langt.

Bellis

20-30 gram Alar/Dazide, lav dyrkingstemperatur gir fineste planter. Dyrk dem sammen med stemor, pottes uke 48-2.

Bidens feruifolia

20-50 ml Bonzi, flere sprøytinger, første gang ved 2-4 cm skudd etter siste topping. 20-40 gram Alar/Dazide, dette forsinker blomstringen ved sein sprøyting . Sortsforskjeller

Bracteantha (Helichrysum)

2 x topping og godt vekstlys tidlig, 20-40 gram Alar/Dazide. 30-40 ml Bonzi, flere sprøytinger nødvendig.

Brachyscome

Lav temperatur og flere toppinger er normalt tilstrekkelig. 20 gram Alar/Dazide. 10-20 ml Bonzi kan forsøkes.

Calibrachoa

30-50 ml Bonzi, 40-50 gram Alar/Dazide er aktuelt. Store sortsforskjeller. 2 ganger topping øker antall brudd fra basis, gir bedre planter og reduserer behovet for veksthemming. Brusevanning med 25 ml Bonzi når skuddene er 3-8 cm etter siste topping.

Callistephus - potte

30-40 gram Alar/Dazide til 8-10 cm høge planter, 1 - 2 sprøytinger. For å redusere strekk i blomsterstilkene, gi 50-70 gram Alar/Dazide på siste sprøyting.

Campanula isophylla

20-30 gram Alar/Dazide til hvit. Ampelplanter og Heidi behøver svært lite veksthemming, kun 5-10 gram Alar/Dazide. Negativ DIF har god effekt.

Campanula poscharskyana

20-30 gram Alar/Dazide. Negativ DIF har god effekt.

Cineraria (sølvkrans)

30-40 gram Alar/Dazide virker godt ved lav temperatur, 30-50 ml Bonzi kan forsøkes. Brusevanning med 20-25 ml Bonzi. Vanning med 26 ml K5C, gjenta vanningen etter 1-2 uker ved behov.

Cleome

30-40 gram Alar/Dazide, flere sprøytinger aktuelt.

Coreopsis

30-40 gram Alar/Dazide, eller 20-50 ml Bonzi, flere sprøytinger aktuelt.

Cosmos

20-25 ml Bonzi tidlig (ved spiring), seinere 30-50 ml Bonzi eller 30-50 gram Alar/Dazide, 2-3 sprøytinger er aktuelt

Dahlia

Dahlia midi: 30-40 gram Alar/Dazide, 25-50 ml Bonzi.

Dahlia maxi, Hypnotica etc: 30-50 gram Alar/Dazide, 30-50 ml Bonzi. Dobbel dose til Mystic. DROP og lav temperatur.

Dianthus chinensis

(kinanellik)

K5C: Vanning med 26 ml K5C når skuddene er 3-4 cm etter topping. Gjenta behandlingen etter 1 uke, seinere ved behov. For å oppnå tilstrekkelig effekt, må en trolig supplere med bruk av Bonzi.

Sprøyting med Bonzi i starten kan forsøkes. Vanning med 5-10 ml Bonzi til sortsgruppen Telstar, varierende effekt på andre sortsgrupper. Negativ DIF (18/24o) og tørke har god effekt

Dianthus “Bayersk hengenellik”

Vanning med 26 ml K5C når skuddene er 8-10 cm etter topping. Gjenta behandlingen etter 1 og 2 uker. For å oppnå tilstrekkelig effekt, må en trolig supplere med bruk av Bonzi.

Vanning med 10-25 ml Bonzi kan forsøkes, seinere sprøyting med 30-50 ml Bonzi. Alar/Dazide + Bonzi kan forsøkes. Negativ DIF og DROP virker godt.

Dianthus pottenellik

Vanning med 15-26 ml K5C når skuddene er 3-5 cm etter siste topping, gjenta til sterkvoksende sorter ved behov, evt suppler med Bonzi. Sprøyting med 20-50 ml Bonzi, lite i starten av kulturen. Store sortsforskjeller, noen sorter behøver ingen veksthemming. Negativ DIF og DROP virker godt.

Diascia x hybrider

Som ampel normalt ingen veksthemming, 30-40 gram Alar/Dazide eller 30-40 ml Bonzi ved behov.

Fuchsia x hybrida

15-40 gram Alar/Dazide, kan gi forsinket blomstring ved sein sprøyting. Sprøyt fra skuddene er 1-2 cm etter siste topping. 1-2 sprøytinger med 25-40 ml Bonzi til kraftigvoksende sorter etter siste topping. Store sortsforskjeller.

Gazania x hybrider

Vanligvis ingen veksthemming, sprøyting med 20 ml K5C. Dyrkes kjølig sist i kulturen. 25 ml Bonzi kan forsøkes

Impatiens 'Ny Guinea'

Sprøyting med 10 ml K5C eller 20-30 gram Alar/Dazide, mange sorter har svak vekst og behøver ikke veksthemming. Negativ DIF har virker svært godt. Lite næring fram til 2 uker før salg.

Impatiens walleriana

Sprøyting med 15-20 ml K5C eller 20-30 gram Alar. 25-40 ml Bonzi virker noe. Negativ DIF.

Lobelia

Lav temperatur til frøformerte. 30-50 gram Alar/Dazide eller 25-40 ml Bonzi er aktuelt. En ekstra topping gir bedre bryting og reduserer behovet for veksthemming. DROP

Lobularia (smådodre)

Vanligvis ikke behov for vekstregulering, 30-40 gram Alar/Dazide har effekt.

Mauranthemum (småkrage)

40 gram Alar/Dazide fra plantene er 3-4 cm høge og sideskuddene er ute ved pottekanten. 1-3 sprøytinger. 30-50 ml Bonzi

Nemesia

30-40 gram Alar/Dazide eller 30-50 ml Bonzi virker godt.

Nicotiana

30-40 gram Alar/Dazide, 1-3 sprøytinger. 25-50 ml Bonzi kan prøves.

Osteospermum

K5C: Vanning med 26 ml K5C når skuddene er 1-3 cm lange etter topping. Store sortsforskjeller, noen må vannes 2-3 ganger med redusert dose. For å oppnå tilstrekkelig effekt, må en trolig supplere med bruk av Bonzi til enkelte sorter.

Bonzi: Vanning med 25 ml Bonzi 3-4 uker etter vanning med K5C. Sprøyting med 20 g Alar/Dazide + 25 ml Bonzi virker godt, men forsinker blomstringen med 7-10 dager.

Pelargonium x hortorum

K5C: Sprøyting med 20 ml K5C, gjentatte sprøytinger.

Bonzi: Sprøyting med 15-25 ml Bonzi, minst i starten av kulturen. Små planter får lett vekststans. Seine hold behøver mindre veksthemming. Lav dyrkingstemperatur reduserer behovet for veksthemming vesentlig. Store sortsforskjeller

Pelargonium x peltatum ’Decora’

K5C: Vanning med 26 ml K5C ca 1 uke etter topping, gjenta vanningen etter 1 uke. Seinere sprøyting med 20 ml K5C ved behov.

Bonzi: Sprøyting med 30-50 ml Bonzi, flere sprøytinger nødvendig.

Petunia - frøformert

Negativ DIF + tørking av plantene. Sprøyting med 60-120 gram Alar/Dazide, Blå: 3-5 ganger Rosa/hvit: 1-3 ganger Rød: 1-2 ganger. 25-50 ml Bonzi kan forsøkes.

Phlox

30-40 gram Alar/Dazide virker godt

Salvia

30-50 gram Alar/Dazide eller 30-50 ml Bonzi. Negativ DIF har god effekt.

Sanvitalia

20 gram Alar/Dazide virker godt. Ikke start sprøyting før plantene er i god vekst. 20 ml Bonzi når plantene er i god vekst. Kompakte sorter behøver ikke veksthemming.

Scaevola

Gjentatt sprøyting med 30-50 ml Bonzi har god effekt. Lav temperatur og tørke er effektivt.

Solanum ‘Rantonnette’

40-70 ml Bonzi kan forsøkes. Første sprøyting når skuddene er 2-4 cm etter siste topping. Må sprøytes med Bonzi for å blomstre godt.

Superpetunia stiklingsformert

Moderat temperatur, 30-50 gram Alar/Dazide, 1-3 sprøytinger avhengig av sort og størrelsen en ønsker på plantene. 30-50 ml Bonzi sist i kulturen er aktuelt. Brusevanning med 20-25 ml Bonzi når skuddene er 10 cm etter topping til kraftigvoksende sorter.

Tagetes erecta

20-40 gram Alar/Dazide 4-5 uker etter såing

Tagetes patula

Behøver normalt ingen eller bare svak veksthemming med 10-20 gram Alar/Dazide.

Tanacetum parth. (Matrem)

20-40 gram Alar/Dazide, 1-3 ganger. 30-40 ml Bonzi kan forsøkes

Verbena

Vanning med 26 ml K5C etter siste topping er aktuelt.

25-40 gram Alar/Dazide, sprøyting 7-10 dager etter topping. Flere toppinger gir bedre bryting og redusert behov for veksthemming. Sein sprøyting med Alar/Dazide forsinker blomstringen. 25-40 ml Bonzi er aktuelt fra synlig knopp og virker godt. Store sortsforskjeller.

Viola x wittrockiana (stemor)

Negativ DIF har noe effekt, DROPP er mest aktuelt. Sprøyting med 15-20 ml K5C + 15-20 gram Alar/Dazide fra plantene har 2-4 varige blad, 1-3 sprøytinger. Sprøyting med 5-8 ml Bonzi virker godt, større dose kan lett gi vekststans. Ikke bruk Bonzi på små planter, kun når de har nådd ønsket størrelse.

Zinnia

30-40 gram Alar/Dazide, 2-3 ganger.