Ved å ta ut jevnlige analyser gjennom produksjonen, samt følge vekst og registrere avling, håper vi å finne sammenhenger mellom analyser og plantevekst som kan brukes til å styre næringstilførsel ved hjelp av analyser.

For å følge med på næringsstatus har gartneren ulike verktøy. I dyrkning med mineralsk gjødsel finnes det veiledninger til blanding av næringsstoffer til ulike kulturer. Her tilsettes all næring på mineralsk form og med en korrekt tilpasset pH i vanningsvannet kan gartneren være rimelig sikker på at planten har den mengde næring tilgjengelig som trenges.

Ved bruk av organisk gjødsel kan gartneren ikke benytte samme gjødselveiledning direkte. For det første er det en usikkerhet på innholdet av næring, fordi organisk gjødsel kan være mere eller mindre homogen. For det andre er deler av næringen bundet i organiske forbindelser, og frigis først i vekstmediet hvor røtter og mikroorganismer bryter ned det organiske materiale.

Derfor trengs andre veiledninger til bruk av organisk gjødsel enn de vi har for bruk av mineralsk gjødsel.

Jordbruksverket i Sverige har sammen med svenske tomatprodusenter funnet frem til anbefalinger ved dyrkning av tomat i bakken i veksthus. Ved dyrking i bakken med organiske gjødsel tas jevnlig jordprøver som sendes til LMI for analyse via Spurway metoden, dette er bakgrunnen for normtallene i tabellen her.

Stadium

pH

EC

N

P

K

Ca

Mg

S

Na

Cl

Mn

B

1. klase 1-3

5,5-6,5

2,0-4,0

50

50-100

250

800-1200

200-250

100-200

50-100

10-50

1,3-3,0

0,5-1,5

2. klase 3-6

5,5-6,5

2,0-4,0

75-100

50-100

250-300

800-1200

200-250

100-200

50-100

10-50

1,3-3,0

0,5-1,5

3. klase 7-9

5,5-6,5

2,0-4,0

100

50-100

300

800-1200

200-250

100-200

50-100

10-50

1,3-3,0

0,5-1,5

4. klase 10-15

5,5-6,5

2,0-4,0

75-100

50-100

250-300

800-1200

200-250

100-200

50-100

10-50

1,3-3,0

0,5-1,5

5. klase 16-

5,5-6,5

2,0-4,0

50

50-100

250

800-1200

200-250

100-200

50-100

10-50

1,3-3,0

0,5-1,5

Riktvärden för Spurwayanalyser i ekologiska tomatodlingar, mg/l jord, under tomatplantans olika utvecklingsfaser. De fremhevede siffrorna ändras under säsongen, de svarta är konstante. N=nitrat+ammonium nitrogen. Riktvärdena är anpassade för en avkastningnivå på 25 kg/m2. Kilde: «Ekologisk odling av tomat» av Torbjörn Hansson och Elisabeth Ögren, Jordbruksverket


Selv om det er forskjell på dyrking i bakken og dyrkning i sekk, er disse normtallene trolig en bedre veileder enn bruk av konvensjonelle normtall. Dette gjelder ved tolking av analyser av jordprøver fra sekk med organisk vekstmedium og bruk av organisk gjødsel.

En stor utfordring i dyrkning med organisk gjødsel finnes i endringer i nitrogenbehov. Tilsettes store mengder fast organisk gjødsel til vekstmediet før plantning, vil innholdet av nitrogen ofte være for høyt i begynnelsen. Dette gir veldig vegetative planter som setter blader i stedet for klaser.

Ved dyrking i bakken krever det mindre arbeidskraft å legge ut fast organisk gjødsling til plantene, enn det kreves ved dyrking i sekk. Ved dyrking i sekk ønsker man å kunne bruke flytende gjødsel, så næringen kan gis ut med vanningen.

Hva har vi gjort?

I samarbeide med Grønt Skifte og Pilotveksthuset på Rygg er det tatt analyser gjennom en vekstsesong med tomater.

Småplanter av sorten «Tastery» cherrytomater ble plantet i april 2019 og toppet i november.

I prosjektet ble det dyrket tomat i 80 liter sekker med enten kompost ellet torv. Plantene i torv ble gjødslet med mineralsk gjødsel og plantene i kompost ble gjødslet med organisk gjødsel.

Gjennom produksjonstiden ble det tatt prøver av vanningsvannet 27 ganger, 7 jordprøver, 7 plantesaftprøver, 3 bladprøver og 2 fruktprøver. Jord-, saft-, blad- og fruktprøver ble sendt til analyse hos LMI AB i Sverige. Vanningsvannet ble analysert for pH, EC, nitrat, ammonium, kalium, fosfor og klor på Lindums laboratorium. Det ble også gjort vekstregistering og avlingsregistering.

Observasjoner

Forsøkene er gjort i et pilothus der klimastyring og kontroll er under utprøving. Dette medvirker til at avlingen i kulturen ikke er så høy som forventet. Avlingen er noenlunde lik mellom planter dyrket i torv og planter dyrket i kompost. Ut fra dette antar vi at det ikke er gjødselen som har vært begrensende for avlingen i 2019.

Nitrogen og kalium er essensielle næringsstoffer som det er viktig å ha rett balanse imellom. De fleste som dyrker med organisk gjødsel i Norge pleier å ha to slags flytende gjødsel, en med mest nitrogen og en med mest kalium. Ved å kombinere disse, kan man tilnærme seg en styring av forholdet av kalium og nitrogen. Den flytende gjødselen som ble brukt i forsøket var biorest fra biogassproduksjon av matavfall og husdyrgjødsel. I begynnelsen av produksjonen var det mye mere kalium enn nitrogen i næringsvannet, trolig fordi det ble resirkulert over sekker med kompost som hadde mye kalium i seg.

En annen utfordring med dyrking i kompost med organisk gjødsel er at pH i vekstmediet ofte vil stige til nivå over 7, hvilket kan redusere tilgjengeligheten av noen næringsstoffer. Særlig fosfor.
Selv om pH i vekstmediet med kompost lå mellom 6 og 8 gjennom produksjonen, viste bladanalysene et tilfredsstillende innhold av fosfor i plantene. Dette kan være fordi det gjennom hele produksjonen generelt var høye fosforverdier i dyrkingsmediet.

Mange gartnere kan se på plantene og gjenkjenne symptomer på næringsmangel. Men når det blir synlige symptomer, har veksten allerede blitt påvirket av næringsmangelen. Dette er årsaken til at rådgivere anbefaler jevnlige analyser i løpet av produksjonen.

Spørsmål prosjektet håper å kunne svare på

Hvilke analyser er de viktigste å ta gjennom produksjonen?

Hvordan brukes analysetaking best i forhold til styring av næring i produksjon med organisk gjødsel?

Prosjektet avsluttes ikke før i 2020. Denne artikkelen gir en gjennomgang av forsøket og et par tidlige observasjoner.