Georgineflekksot (Entyloma dahliae) heter Dahlia smut på engelsk, og den angriper kun Dahlia. Det dannes sotsporer inne i bladene, og disse viser seg først som lysegrønne flekker, seinere som svarte flekker på bladene, gjerne omgitt av en lysere rand. Hele bladet kan etter hvert bli ødelagt.

Lite og stort angrep1
Entyloma dahliae i Dahlia Dalina Maxi, lite angrep til venstre og seinere stadium til høyre, foto M. Berland

Spredning

Soppen overvintrer på bakken som sporer i gamle blad. Den kan også overvintre i blad som er igjen på knollene når disse tas opp om høsten, det er derfor viktig at alle blad fjernes om det er konstatert angrep. Om våren dannes det basidiesporer, disse spres med vinden i fuktig vær. Dersom en planter georginer på samme plass år etter år, er det viktig å sjekke plantene for angrep når de tas opp/fjernes om høsten. Ved angrep kan vekstskifte være et alternativ.

I veksthus er trolig smitta småplanter den viktigste årsaken til angrep. Smitte kan også overleve i huset fra en sesong til neste. God reingjøring etter endt kultur er derfor viktig, og særlig dersom det er konstatert angrep på Dahlia foregående sesong. Angrepet viser seg ofte ikke før plantene er pottet inn, høg luftfuktighet og vanning av plantene ovenfra fremmer angrep. Soppen trives i fuktig miljø, unngå kalde plasthus med høg luftfuktighet dersom det er konstatert smitte. Flere arter innen slekten Entyloma gjør stor skade på korn og ris (sotsopper).

Bekjempelse

Det er svært lite informasjon å finne om bekjempelse av denne soppen, på friland er det anbefalt å fjerne angrepne blad og destruere disse. Luft mellom plantene er også viktig. Vekstskifte anbefales, og vokseplassen bør være luftig slik at bladene tørker lett opp.

Ved angrep i veksthus gis følgende råd:

Fjern angrepne blader

Sørg for en rask opptørking av bladene etter vanning, høg luftfuktighet fremmer vekst av soppen. Mottakeligheten for georgineflekksot varierer mye mellom sortene, men det er ingen oversikt over hvilke sorter som er mest mottakelige, bortsett fra at kaktusblomstrende sorter er nevnt som mottakelige.

Kjemisk bekjempelse

Kjemisk bekjempelse er vanskelig, og skal en få effekt må plantene sprøytes helt i starten av et angrep, seinere sprKjemiske plantevernmidler mot gråskimmel og mjøldogg kan forsøkes (generelt anbefalt mot Entyloma), men effekten på georgineflekksot er ikke kjent. Dahlia er utsatt for mjøldogg, sprøyting med Topas mot mjøldogg har muligens fungert som forebyggende behandling mot georgineflekksot.

Bladoverside
Entyloma dahliae, bladoverside til venstre og bladunderside til høgre, foto M. Berland
Bladunderside
Entyloma dahliae, bladoverside til venstre og bladunderside til høgre, foto M. Berland

Kilder:

Plantevernleksikonet

Walter Wohanka, personlig informasjon