Plantevernmidler i Norge

På Mattilsynets liste over godkjente plantevernmidler er det oppført 255 ulike preparater. De er merket med faresymboler i forhold til helse- og miljøfare. Noen midler er merket som akutt giftige og dødningehode-symbolet. Dette er plantevernmidler som kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding. Selv om midlene gjennomgår en omfattende godkjenningsprosess, har man begrenset kunnskap over langtidsvirkninger i form av bl.a. reproduksjonsskade, fosterskade og kreftrisiko. I Norge omsettes årlig rundt 2 500 tonn preparater eller rundt 700 tonn virksomt stoff. Sikkerhetsdatabladene inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak, og skal være lett tilgjengelig for den som bruker plantevernmidler. Det siste er kravet. For din egen del er det lurt å vite hva du holder i hånda.

Oppbevaring

Kravet er at plantevernmidlene skal oppbevares i original forpakning i tett og låst skap eller eget rom. Plantevernmiddelskapet/-rommet skal være merket med giftmerket og påskriften "gift" og dersom de aktuelle preparatene krever det, være ventilert til friskluft. Oppbevaringsstedet skal kun inneholde plantevernmidler og eventuelle andre kjemikalier. Du bør også ha en oversikt over hvilke plantevernmidler du har. Midler som ikke lenger er godkjent skal leveres til godkjent mottak senest etter avviklingsperioden. Mattilsynet har totaloversikt over alle plantevernmidler der du kan sjekke om et preparat er godkjent eller har gått ut.

Håndtering

For riktig håndtering av plantevernmidler trengs det verneutstyr og gode arbeidsrutiner under hele arbeidsoperasjonen, men særlig under tilmåling og utblanding av midlene. Ved manuell tilmåling er det viktig å legge godt til rette for en strukturert, ryddig og ren arbeidsplass slik at man hele tiden har god kontroll. Helst bør det være en egen arbeidsbenk med håndvask. Etter bruk må utstyr skylles grundig og skyllevannet helles på sprøytetanken. Mer info om riktig bruk av verneutstyr finner du i denne artikkelen.

Du finner mer om håndtering og bruk av plantevernmidler i "Forskrift om plantevernmidler"

Handtering av plantevernmidler Liv
Et flyttbart arbeidsbord er nyttig ved tilmåling av plantevernmidler i veksthus. Husk å sette plantevernmidlene tilbake i skapet etter bruk!