Med gode rutiner for forebyggende utsett av nyttedyr og sprøyting ved behov, har vi erfart at integrert plantevern fungerer bra.


Sjekk av limfeller og planter

Siden trips og mellus er så små og bladlus vanligvis er grønn, kan det være vanskelig å oppdage små angrep.

Regelmessig sjekk av gule limfeller og risting av tilfeldige valgte planter over et papir, er gode metoder for å oppdage skadedyr før det blir synlig skade på plantene.

IMG 3887
Gule limfeller et et godt hjelpemiddel til registrering av fangst av trips, mellus og hærmygg. Foto: Annichen Smith Eriksen

Strategi for bekjempelse

Se hele strategien her med tabeller for bruk av nyttedyr mot hærmygg, mellus, trips og bladlus i julestjerne.

IPV mot skadedyr i julestjerne 2023 07 20


I noen tilfeller er det godkjent flere nytteorganismer enn de som er med i disse tabellene. Valg av nyttedyr og doser er basert på en kost-nyttevurdering og praktiske erfaringer. Det er "flere veier til Rom" og strategien som velges må tilpasses smittepress av skadedyr, plantekulturer og arbeidsrutiner i gartneriet ditt.


Hærmygg

Spredning og skade

Ved dyrking i torv/jord er det smittepress av hærmygg. Stiklinger, planter med svakt rotsystem og planter som er angrepet av sopp er utsatt for hærmygglarver. Larvene gnager på røtter og rothals og kan spre soppsykdommer. Hærmygg kan gjøre skade i julestjerne og spesielt i formeringen.

Larve
hærmygglarve. Foto: Annichen Smith Eriksen
20171016 134837
Voksen hærmygg på limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen

Bekjempelse

Heng opp gule limfeller til fangst av voksne hærmygg.

Siden planter som er angrepet av sopp også er utsatt for hærmygg, anbefales forebyggende behandlinger både mot hærmygg og jordboene sopp.

I artikkelen Godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer og til prydplanter på friland. finner du oppdatert informasjon om hvilke plantevernmidler som er godkjent mot sopp i prydplanter i veksthus

Vann forebyggende med nematoder (Steinernema feltiae) mot hærmygglarver ca. en uke etter potting og gjenta behandlingen etter ca. en uke. Nematoder kan kombineres med et utsett med rovmidd (Stratiolaelaps scimitus = tidligere Hypoaspis miles) ved potting.

Se tabell 1 for informasjon om bruk av nyttedyr mot hærmygg i julestjerne.


Reduser smittepresset av hærmygg:

  • Sørg for god hygiene. Fjern planterester og annet organisk materiale.
  • Rask opptørking av dyrkingsmediet reduserer angrepet av hærmygg.
  • Ved åpen jord under veksthusbordene; hold jorden så tørr som mulig for å unngå oppformering av hærmygg.


Mellus

Spredning og skade

Julestjerne angripes både av veksthusmellus og bomullsmellus.

Mellus spres med småplanter og med voksen mellus fra ugras eller gamle planter i veksthuset. I tillegg kan voksne mellus fly inn fra vegetasjonen. Små angrep gir ikke synlig skade. Ved store angrep dannes et klissent belegg. Mellus kan også gjøre skade ved å overføre virus.


DSCN4391
Voksen mellus. Foto: Annichen Smith Eriksen
070
Stort angrep av mellus på julestjerne. Foto: Annichen Smith Eriksen

Tiltak mot mellus

  • Heng opp gule limfeller til overvåking og fangst av voksne mellus.
  • Ved mellusangrep eller når det forventes angrep, blåses det ut rovmidd Amblyseius swirskii eller Transeius montdorensis på alle hold med planter.

Se tabell 2 for informasjon om bruk av nyttedyr mot mellus i julestjerne.


Trips

Spredning og skade

Nelliktrips er vanligvis ikke noe problem i julestjerne, men amerikansk blomstertrips kan oppformeres i julestjerne og gjøre stor skade på plantene. Skade på blad vises som hvite felt med svarte prikker. Ved store angrep kan det bli deformerte blad og vekstpunkt.

Trips spres med småplanter og med voksen trips fra ugras eller gamle planter. I tillegg kan voksne nelliktrips eller andre "frilandstrips" fly inn fra vegetasjonen utenfor.

Trip i limfelle
Voksen trips på limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 8621
Skade av trips på blad av julestjerne. Foto: Annichen Smith Eriksen

Tiltak mot trips

  • Heng opp gule limfeller til overvåking og fangst av voksne trips.
  • Blås ut tripsrovmidd (Neoseiulus cucumeris) forebyggende på alle hold med planter dersom det bare er angrep av trips.


Dersom det er angrep av både trips og mellus brukes det i stedet rovmiddene A. swirskii eller T. montdorensis. Se tabell 3 for informasjon om bruk av nyttedyr mot trips i julestjerne.


Bladlus

Spredning og skade

Angrep av bladlus er vanligvis ikke noe problem i julestjerne. Små angrep gir ikke synlig skade. Ved store angrep dannes et klissent belegg.

Bladlus spres med plantemateriale og med vinga bladlus som kommer inn via luftelukene. Ved store angrep, dannes det vingede bladlus som kan føre til rask raskt spredning. Bladlus kan spre virus.


Tiltak mot bladlus

Siden plantevernmidler virker på alle stadier av bladlus, er det vanligvis nok med en til to behandlinger med ca. to ukers mellomrom.

Dersom det er angrep av ferskenbladlus, agurkbladlus, grønnflekket veksthusbladlus eller potetbladlus kan det etter sprøyting settes ut snylteveps for å holde smittepresset nede.

Se tabell 4 for informasjon om bruk av nyttedyr mot bladlus i julestjerne.


Andre tiltak

  • Kast planter som er så hardt angrepet at de ikke er salgbare, slik at de ikke står og oppformerer skadedyr.
  • Fjern ugras regelmessig, for å redusere smittepresset av blant annet bladlus, trips og mellus.


Kjemisk plantevern

Biologisk plantevern virker best ved forebyggende utsett eller ved små angrep av skadedyr. Nyttedyr er ikke effektive nok ved store angrep og da er det bare aktuelt med kjemisk plantevern.

Dersom småplantene er behandlet med plantevernmidler som nyttedyrene ikke tåler, kan det være aktuelt å sprøyte med plantevernmiddel for å få ned smittepresset før det settes ut nyttedyr.

Siden ingen av plantevernmidlene er effektive på alle stadier av trips og mellus, må behandlingene gjentas med 7-10 dagers mellomrom inntil angrepet er under kontroll. Angrepet av trips og mellus er under kontroll når det ikke er synlig skade av trips på nye blader og det er et lavt og stabilt antall trips eller mellus på limfellene.


I artikkelen Godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer og til prydplanter på friland. finner du oppdatert informasjon om hvilke plantevernmidler som er godkjent mot skadedyr og sopp i prydplanter i veksthus.


Sjekk bestandig toleranseliste på app/hjemmesiden til Koppert, Biobest, BiolineAgroSciences og Agrobio med opplysninger om hvordan de ulike plantevernmidlene påvirker nyttedyrene.


Sjekk registreringsnummeret (reg.nr.) på etiketten til plantevernmiddelet og se om du har godkjent versjon. Etiketter til plantevernmidler og nyttedyr finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.


Kilder:

Artikkelen er laget på grunnlag av egne og kollegaer sine erfaringer, data fra Koppert, Biobest og BiolineAgroSciences og boken ”Boken ”Knowing and recognizing". The Biology of glasshouse pests, diseases and their natural solutions” av Sjoerd van der Ent, Markus Knapp, Johanette Klapwijk, Ed Moerman, Jeroen van Schelt, Sandra de Weert, Aleid Dik of Fritz Schulthess. Koppert Biolgical Systems. 2017.