Med gode rutiner for utsett av nyttedyr har vi erfart at biologisk plantevern fungerer bra mot skadedyr i krydderurter. For å få god effekt er det viktig å ha mange nok nyttedyr, men ikke mer enn nødvendig på grunn av kostnaden.


Sjekk av limfeller og planter

Siden trips og mellus (kvitfly) er så små og bladlusa vanligvis er grønn, kan det være vanskelig å oppdage små angrep.

Regelmessig sjekk av gule limfeller og risting av tilfeldige valgte planter over et papir, er gode metoder for å oppdage skadedyr før det blir synlig skade.


20170718 095321
Gule limfeller til fangst og registrering av trips og mellus i krydderurter. Foto: Annichen Smith Eriksen

Strategi for bekjempelse

Se hele strategien her med tabeller for bruk av nyttedyr mot trips, bladlus og mellus i krydderurter.

IPV mot skadedyr i krydderurter 2023 07 24


I noen tilfeller er det godkjent flere nytteorganismer enn de som er med i disse tabellene. Valg av nyttedyr og doser er basert på en kost-nyttevurdering og praktiske erfaringer. Det er "flere veier til Rom" og strategien som velges må tilpasses smittepress av skadedyr, plantekultur og arbeidsrutiner i gartneriet ditt.


Trips

Spredning og skade

Amerikansk blomstertrips og nelliktrips angriper de fleste krydderurter og kan gjøre stor skade, spesielt på planter som har lang produksjonstid, eks. rosmarin og gressløk.

Trips spres med småplanter og ved overflyvning fra gamle krydderurter og ugras. I tillegg kan voksne trips fly inn fra vegetasjonen utenfor veksthuset. Trips kan også gjøre skade ved å overføre virus.

Skade på blad vises som hvite felt med svarte prikker. Ved store angrep kan det bli deformerte blad og vekstpunkt.

Trip i limfelle
Trips på limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen
Trips
Skade av trips på mynte. Foto: Annichen Smith Eriksen

Bekjempelse

Heng opp gule limfeller til registrering og fangst av voksne trips.

Blås ut tripsrovmidd (Neoseiulus cucumeris) forebyggende 2 til 3 ganger med to ukers og med første utsett samme uke som spiring/stikking. Pass på at dosen med tripsrovmidd tilpasses smittepresset av trips.


Tripsrovmidd virker bare mot trips, mens rovmiddene Transeius montdorensis og Amblyseius swirskii virker både mot trips og mellus. Disse rovmiddene er dyrere enn tripsrovmidd. Dersom det bare er angrep av trips, er det derfor mest aktuelt å bruke tripsrovmidd.


Siden tripsrovmidd bare spiser 1. nymfestadiet av trips, anbefales det ved store angrep å bruke en kombinasjon av tripsrovmidd og rovtege (Orius majusculus). Rovtege spiser både nymfer og voksne trips.

Tabell 1 inneholder informasjon om bruk av nyttedyr mot trips.


Bladlus

Det er mange ulike bladlusarter som angriper krydderurter. Ferskenbladlus og grønnflekket veksthusbladlus er mest vanlig. Bekjempelse av bladlus i krydderurter kan være vanskelig fordi snylteveps ikke virker på bladlusarter som er vanlig på kruspersille, mynte og gressløk.


Spredning og skade

Bladlus spres med plantemateriale og med vinga bladlus som kommer inn via luftelukene. Ved store angrep dannes det vingede bladlus, som kan føre til spredning i hele veksthuset. Bladlus kan spre virus.

Små angrep gir ikke synlig skade, men bladlus all bladlus på krydderurtene gir redusert salgskvalitet. Ved store angrep dannes et klissent belegg.

Krydder horp mars 09 3
Angrep av ferskenbladlus. Foto: Annichen Smith Eriksen
2015 08 31 03 45 14
Virkning av snylteveps der bladlusa omdannes til en mumie. Foto: Annichen Smith Eriksen

Bekjempelse

Forebyggende tiltak når du forventer angrep av bladlus:

  • Snyltevepsen Aphidius colemani og snyltevepsen A. ervi kan settes ut forebyggende en gang i uken. Ulempen med forebyggende utsett er at det er dyrt og at det er ingen effekt dersom det ikke er bladlus på plantene eller det ikke er «riktig» bladlusart.


Tiltak ved angrep:

Ved angrep av bladlus, artsbestemmes bladlusa for å kunne velge riktig nyttedyr. Ta kontakt med din veksthusrådgiver i NLR for artsbestemming for å se om snylteveps virker mot denne bladlusarten.

  • Hvis det er angrep av ferskenbladlus, agurkbladlus, grønnflekket veksthusbladlus eller potetbladlus, settes det ut snylteveps en gang i uken inntil angrepet er under kontroll. Angrepet er under kontroll når over 90 % av bladlusene er parasitterte (brunaktig mumier) og det er lite/ingen nye bladlus på planten. Fortsett deretter med vedlikeholdsdose med snylteveps en gang i uken for å unngå oppblomstring av nye bladlusangrep.
  • Dersom det er en bladlusart som snyltevepsene ikke virker på, så ta kontakt med din veksthusrådgiver i NLR for andre tiltak som eventuelt gulløyelarver og gallmygg.
  • Tabell 2 inneholder informasjon om bruk av nyttedyr mot bladlus i krydderurter.


Spinnmidd

Spredning og skade

Spinnmidd er vanligvis ikke noe problem i krydderurter, men det kan forekomme angrep på enkelte planteslag, blant annet på sitronverbena.

Skade av spinnmidd gir gule flekker på bladene. Ved store angrep blir bladene gule/hvite og det dannes spinntråder.


Bekjempelse

Rovmidd (Phytoseiulus persimilis) strøs ut på planter med spinnmidd. Bruk minst 50 stk/m2 en gang i uken inntil angrepet er under kontroll. Angrepet er under kontroll når du lett finner rovmidd i på nye blad og det er lite/ingen spinnmidd eller skade på de nye bladene.


Mellus

Spredning og skade

I krydderurter med kort kulturtid (f.eks. basilikum), er det vanligvis ikke noe problem med mellus fordi plantene selges før neste generasjon klekkes. I langvarige kulturer (f.eks. rosmarin), kan mellus gjøre skade på plantene.

Veksthusmellus spres med småplanter og ved overflyvning fra gamle krydderurter og ugras. I tillegg kan voksne mellus fly inn fra vegetasjonen utenfor veksthuset. Mellus kan gjøre skade ved å overføre virus. Små angrep av mellus gir ikke synlig skade. Ved store angrep dannes et klissent belegg.


Bekjempelse

Heng opp gule limfeller til registrering og fangst av voksne mellus. I korte kulturer er det vanligvis ikke nødvendig å sette ut nyttedyr mot mellus. Ved angrep av mellus i langvarige kulturer (mer enn ca. 6 uker) settes det ut rovmidd mot mellus (A. swirskii eller T. montdorensis) – se info i tabell 3.

Snylteveps (Encarsia formosa og Eretmocerus eremicus) og rovmidden Amblydromalus limonicus virker også mot mellus. Utsett av snylteveps og rovmidden A. limonicus er likevel mindre aktuelle i krydderurter fordi de ikke er effektiv nok mot mellus i forhold til kostnad.


Larver

Larver av nattfly, møll, pyralider, minerfluer m.m. kan gjøre skade i krydderurter. Larvene gnager på blad og griser til plantene med ekskrementer.

Bekjempelse

I Norge er det ingen godkjente nyttedyr som er effektive mot larver. Som en nødløsning fjernes larvene manuelt der det er praktisk mulig og planter med skade/larver kastes.


Andre tiltak

  • Kast planter som er så hardt angrepet at de ikke er salgbare, slik at de ikke står og oppformerer skadedyr.
  • Fjern ugras regelmessig, for å redusere smittepresset av blant annet bladlus, trips og mellus.


Kjemisk plantevern

Biologisk plantevern virker best ved forebyggende utsett eller ved små angrep av skadedyr.

Nyttedyr er dessverre ikke effektive nok ved store angrep.


I artikkelen Godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer og til prydplanter på friland. finner du oppdatert informasjon om hvilke plantevernmidler som er godkjent mot skadedyr i krydderurter i veksthus.


Sjekk bestandig toleranseliste på app/hjemmesiden til Koppert, Biobest, BiolineAgroSciences og Agrobio med opplysninger om hvordan de ulike plantevernmidlene påvirker nyttedyrene.


Sjekk registreringsnummeret (reg.nr.) på etiketten til plantevernmiddelet og se om du har godkjent versjon. Etiketter til plantevernmidler og nyttedyr finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.


Kilder:

Artikkelen er laget på grunnlag av egne og kollegaer sine erfaringer, data fra Koppert, Biobest og BiolineAgroSciences og boken ”Knowing and recognizing". The Biology of glasshouse pests, diseases and their natural solutions” av Sjoerd van der Ent, Markus Knapp, Johanette Klapwijk, Ed Moerman, Jeroen van Schelt, Sandra de Weert, Aleid Dik of Fritz Schulthess. Koppert Biolgical Systems. 2017.