De fleste sommerblomster liker en moderat pH i dyrkingsmediet, gjerne en pH rundt 5,5. Blir pH for høy, blir det lett klorose i bladene etter noen uker. Men, noen planteslag vil lett få skade dersom pH er for lav. Dette er ofte tilfelle den første tiden etter at plantene pottes inn.

Omdanning av ammonium til nitrat

Tørr veksttorv (bigball) inneholder nok næring til å få plantene i gang etter potting, men mediet må selvsagt vannes opp før pottene fylles. Det er en fordel å fukte torva 2-3 uker før den skal brukes. Dette kommer av at nitrogengjødselen som er tilsatt torva, inneholder mye ammonium. Denne må i stor grad omdannes til nitrat før plantene tar opp næringen. Dette gjøres ved hjelp av bakterier i mediet. Når ammonium omdannes til nitrat, frigjøres H+-ioner, som sammen med vann danner oksoniumion (H3O+), dette virker til å senke pH i mediet.

For å sikre nok nitrat i starten, anbefales det ofte å bruse over plantene etter potting med 1,5 promille Calcinit, evt med næringsløsning med 70 % Calcinit og 30 % fullgjødsel. Dette sikrer en rask og god vekst i plantene.

Oppløsning av kalksteinmel i torva

Når torvprodusentene tilsetter kalk til torva, benytter de normalt malt kalkstein (evt kalkdolomitt). Denne tilsettes som tørt pulver, og så lenge torva er tørr, er det lite av kalken som løses opp før torva vannes opp. Avhengig av hvor finmalt kalken er, vil tiden det tar fra oppvanning av torva til pH er stabilisert, variere. Vi ser ofte at pH stiger de første ukene etter at plantene er pottet. Dersom en bruker sekker med ferdig fuktet torv, vil det meste av kalksteinen være løst opp, og pH endres mye mindre i kulturtida. Ved bruk av tørr torv som fuktes, er det ikke uvanlig at pH er under 5,0 når plantene pottes inn. En så lav pH kan lett gi næringsmangel den første tiden etter potting, og lav temperatur vil forsterke problemet.

Flere sommerblomster trives best med pH i mediet over 5,5, og noen vil få skade dersom pH er for lav. Dette gjelder blant annet Tagetes og Campanula. Også Dianthus og Pelargonium trives best dersom pH ikke er for lav.

For å redusere dette problemet mest mulig, er det en fordel å fukte torva 2-3 uker før den skal brukes. Da vil kalken i stor grad løses opp, og en del ammonium bli omdannet til nitrat. Dette bidrar til mer stabil pH og bedre tilgang på nitrogen for plantene etter potting. Sammen med overvanning med Calcinit etter potting vil plantene da få en god start.


Lav p H i tagetes Foto Magne Berland
Tagetesblad med næringsmangel, pH-strips som viser at pH i mediet er under 5,0. Foto Magne Berland
Lav ph tagetes2
Tagetesplante med skade i de eldste bladene. Ved potting av plantene har pH i mediet vært for lav, i tillegg kan det være at næringen har flyttet seg fra eldre til yngre blad. Foto Magne Berland
Cyclamen bladskade
Skade i Cyclamen som trolig skyldes molybdenmangel grunnet svært lav pH i mediet. Vi ser at bladranden på de eldste bladene bøyer seg oppover, og bladranden visner. Etter at pH i mediet ble hevet, ble de nye bladene helt normale. Foto Magne Berland