Det har i mange år blitt jobbet mye med å redusere avrenning fra det tradisjonelle landbruket, men veksthus har ikke vært et fokusområde før nå. Avrenning fra veksthus kan føre til betydelig forurensning av vassdrag og sjø.

Prosjektet skal hjelpe gartneriene til å finne gode løsninger for å håndtere overskuddsgjødsla. Økende gjødselpriser gjør resirkuleringsanlegg lønnsomme for stadig flere, men for de minste gartneriene kan andre løsninger være mer aktuelle. Samtidig vet vi også at det kan være noe avrenning også fra gartneri med resirkuleringsanlegg – enten fra tømming av tanker eller lekkasjer. NIBIO og NLR Viken er med på prosjektet, og er nå godt i gang med å se på tiltak som kan være aktuelle for gartneri av ulik størrelse og alder, og med ulik type produksjon.

I februar inviterer vi gartnerne til møte for å diskutere avrenningsproblemet og tiltak. Både i Vestfold og Rogaland har det blitt gjennomført en kartlegging av avrenningssituasjonen for gartneriene, og disse resultatene vil bli presentert på møtet. Vi ønsker også innspill fra næringen for å diskutere hvilke tiltak som bør utredes nærmere, og hvordan vi skal jobbe videre for at næringen får på plass løsninger.

  • Det blir ett møte på Gjennestad i Vestfold 5. februar og ett møte på Særheim i Rogaland 7. februar.

Møtene er åpne for alle! Det vil bli sendt ut invitasjoner med tidspunkt og program på nyåret.

Kontaktpersoner for prosjektet hos Fylkesmannen er:

Fylkesmannen i Rogaland, Karen Beate Grimstad

Fylkesmannen i Vestfold, Ingunn Haldorsen Sømme