Lov og forskrift om plantehelse

Plantehelse er regulert av «Lov om matproduksjon» (matloven) og «Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere» (forskrift om plantehelse). Hensikten med regelverket er blant annet å hindre spredning av karanteneskadegjørere.

Bedrifter som driver produksjon og omsetning av planter, er pålagt å gjennomføre internkontroll for plantehelse og må dokumentere skriftlig at de har rutiner som sørger for at bestemmelsen i §9 i plantehelseforskriften blir fulgt.

Det er vedtatt endringer i plantehelseforskriften og de trådde i kraft 1. mars 2016. Produksjonskontrollen som tidligere har vært Mattilsynets ansvar, er nå overført til den enkelte virksomhet. I praksis vil det si at bedriften selv må gjennomføre kontroller og undersøkelser av plantekulturer og karanteneskadegjørere slik som det er beskrevet i vedlegg 4B i plantehelseforskriften.

På hjemmesiden til Mattilsynet finner du gode veiledere som beskriver hvordan du kan gjennomføre produksjonskontrollene i følgende kulturer: nellik, krysantemum, vertplanter til minerflue, pelargonium, planter dyrket på friland, eple, pære, Prunus (plomme, kirsebær m.m.), Rubus (bringebær, bjørnebær m.m), jordbær, kepaløk, potet og pærebrannvertplanter. Det er også en veileder som beskriver de generelle kravene som alle må følge.

Det er ikke lov å omsette 4B-kulturer, dersom man ikke kan dokumentere at de er kontrollert eller plantehelseregelverket.

Hvis du har mistanke om at det i bedriften din er angrep av en karantene-skadegjører, har du plikt til å melde fra til Mattilsynet og de gir pålegg om hva som skal gjøres videre. Mens du venter på tilbakemelding fra Mattilsynet, har du ikke lov å flytte eller selge plantene og «situasjonen fryses» slik at smitten ikke spres.

Kontroll av karanteneskadegjørere i veksthuskulturer

Hvem: Bedrifter som produserer og omsetter plantemateriale (f.eks. morplanter, stiklinger, småplanter, halvfabrikata og ferdigvare – med unntatt frø) av plantekulturene som er nevnt i vedlegg 4B.

Dokumentasjon av kontrollene:

  • Når kontrollene er gjennomført, skal det føres en logg som viser:
  • Hvilken skadegjører og krav det gjelder og hva som er observert.
  • Kontrolldato og –sted.
  • Parti/hold med dato for kontroll og dato for omsetning.
  • Hvem som har utført kontrollen.

Hva og hvordan: Tabell 1 til 5 gir en oversikt over hvilke skadegjørere man skal kontrollere for i de ulike plantekulturene og hvordan. Se også detaljert beskrivelse i veilederen som ligger på hjemmesiden til Mattilsynet.

Pelargonium. Tabell 1. Kontroll av karanteneskadegjører i Pelargonium

Planter

Skadegjører

*Visuell kontroll

Merknad

Alle arter i Pelargonium

slekten

Pestfagerfly

Egyptisk bomullsfly

En gang i løpet av de siste 3 mnd = 1X

Se etter gnag av laver på plantene og voksne i ferromon-feller.

Pelargonium

zonale og hybrider

Pelargoniumrust

En gang per mnd de siste 3 mnd = 3X

Se etter soppsporer. Må heller ikke fore-komme i nærheten av anlegget.

Nellik. Tabell 2. Kontroll av karanteneskadegjørere ved produksjon av nellik.

Dette gjelder for alle arter og krysninger innen slekten Dianthus.

Skadegjører

Kontroll

Merknad

Pestfagerfly

Egyptisk bomullsfly

En gang i løpet av de siste 3 mnd = 1X

Se etter gnag av laver på plantene og voksne i ferromon-feller.

Søramerikansk minerflue

Floridaminerflue

En gang per mnd de siste 3 mnd = 3X

Se etter voksen minerflue på limfeller og etter skade (miner) av larver på plantene.

Prydplantebløtråte

Importert plantemateriale:

Plantesunnhetssertifikat* skal oppbevares i 3 år.

Norsk plantemateriale:

Morplantene skal være testet minst en gang i løpet av de siste 2 årene. Analyseresultatene skal oppbevares.

Visuell kontroll av plantene i produksjon.

Visnesyke på nellik

Nellikkransskimmel

*Dersom du mottar importerte plantemateriale via grossist, må du be om å få nødvendig dokumentasjon i form av kopi av plantesunnhetssertifikat.

Vertplanter til minerflue

Ved produksjon av tomat, agurk og paprika gjelder krav om kontroll av minerflue bare for produksjon der man omsetter hele planter = småplanteproduksjon og ikke ved ordinær produksjon der man bare omsetter fruktene (tomat, agurk og paprika).

Tabell 3. Kontroll av planter og formeringsmateriale (unntatt frø) for vertplanter til minerflue.

Planter

Skadegjører

Kontroll

Merknad

Blomster:

aster, nellik, exacum, gerbera, brudeslør, verbena

maregritter (Argyranthemum),

krysantemum(Dendranthema), krage (Leucanthemum),

lupin og reinfann.

Grønnsaker: tomat, agurk, paprika, salat, hageselleri, kål, eggfrukt og spinat.

Søramerikansk minerflue

Floridaminerflue

En gang per mnd de siste 3 mnd = 3X

Se etter voksen minerflue på limfeller og etter skade (miner) av larver på plantene.

Krysantemum (Dendranthema)

Tabell 4. Kontroll av karanteneskadegjørere ved produksjon av krysantemum.

Skadegjører

Kontroll

Merknad

Pestfagerfly

Egyptisk bomullsfly

En gang i løpet av de siste 3 mnd = 1X

Se etter gnag av laver på plantene og voksne i ferromon-feller.

Søramerikansk minerflue

Floridaminerflue

En gang per mnd de siste 3 mnd = 3X

Se etter voksen minerflue på limfeller og etter skade (miner) av larver på plantene.

Hvit krysantemumrust

En gang per mnd de siste 3 mnd = 3X

Se etter soppsporer.

Må heller ikke forekomme i nærheten av anlegget.

Krysantemumdvergsyke

Importert plantemateriale:

*Plantesunnhetssertifikat skal oppbevares i 3 år.

Norsk plantemateriale:

Alternativ 1: Morplantene skal være testet og prøver tas fra en av de tre siste generasjoner av morplanter. Analyseresultatene skal oppbevares.

Alternativ 2: visuell kontroll av morplanter på blomstringstidspunkt.

Prydplantebløtråte

Importert plantemateriale:

*Plantesunnhetssertifikat skal oppbevares i 3 år.

Norsk plantemateriale:

Morplantene skal være testet minst en gang i løpet av de siste 2 årene. Analyseresultatene skal oppbevares.

Visuell kontroll av plantene i produksjon.

*Dersom du mottar importerte plantemateriale via grossist, må du be om å få nødvendig dokumentasjon i form av kopi av plantesunnhetssertifikat.

Jordbær

Veilederen gjelder for alle arter av jordbær, både for hagejordbær (F. ananassa), markjordbær (F. vesca), månedsjordbær (F. vesca var. semperflorens) og parkjordbær (F. moschata), for produksjon i veksthus eller på friland og alle typer plantemateriale (unntatt frø) som morplanter, barrotsplanter, rota eller urota stiklinger og utløperplanter.

Først må du dokumentere plantematerialets opprinnelse.

Plantematerialets opprinnelse

Dokumentasjonskrav

Norsk plantemateriale

Kvittering, pakkseddel e.l. som viser at morplantene er norske.

Europeisk plantemateriale

Plantene må ha et plantesunnhetssertifikat og et sertifiseringsdokument.

Ikke europeisk plantemateriale

Det må søke om dispensasjon og du må ha en frigivelseserklæring fra Mattilsynet som viser at plantene har stått i karantene og bestått alle tester.


Tabell 5. Kontroll av karanteneskadegjørere ved produksjon av jordbær planter og formeringsmateriale (unntatt frø).

Skadegjører

Kontroll

Rød marg i jordbær

Skriftlig egenerklæring på at produksjonsstedet er fritt for rød marg.

Fra 1/1, 2019 er det ikke lenger krav om testing for rød marg ved produksjon av jordbærplanter kun til direkte salg til privatkunder.

Men planter som lages til jordbærprodusenter, eller jordbærsmåplanter til gartnerier som skal videre produsere til ferdigvare, må fortsatt testes for rød marg og være funnet fri for rød marg. Prøven må tas siste 18 mnd før salg.

Det anbefales også en visuell kontroll av plantene.

Bakteriebladflekk på jordbær

Skriftlig egenerklæring på at produksjonsstedet er fritt for Bakteriebladflekk på jordbær

Visuell kontroll av plantene i løpet av de siste 18 mnd før omsetning.

Arabismosaikkvirus

Bringebærringflekkvirus

Jordbærbladkrøllvirus

Jordbærlatentringflekkvirus

Gul bladrandsyke

Tomatsvartringvirus

Strawberry mottle virus

Jordbærnervebåndvirus

Visuell kontroll av plantene i løpet av de siste 18 mnd før omsetning.


Skriftlig egenerklæring

For Rød marg og Bakteriebladflekk på jordbær må du fyllet ut skjemaet for Skriftlig egenerklæring på at disse to skadegjørerne ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet (= i bedriften din).

Denne egenerklæringen skal være basert på informasjon fra flere ulike kilder, for eksempel:

Loggført egenobservasjon etter visuell kontroll i felt.

Informasjon fra leverandør av plantemateriale til produksjonsstedet.

Analysesvar fra laboratorieundersøkelser = gjelder for rød marg.


Planteprøve for rød marg

Fra 1/1, 2019 er det ikke lenger krav om testing for rød marg ved produksjon av jordbærplanter kun til direkte salg til privatkunder.

Men planter som lages til jordbærprodusenter, eller jordbærsmåplanter til gartnerier som skal videre produsere til ferdigvare, må fortsatt testes for rød marg og være funnet fri for rød marg. Prøven må tas siste 18 månedene før salg og kan sendes til Planteklinikken, postboks 115, 1431 ÅS. En prøve (= 20 planter). Det er nok å sende jordklumpen og ikke hele jordbærplanten, siden det er røttene som analyseres. Se mer detaljert info i veilederen for jordbær om hvordan prøvene skal tas. Ta vare på prøveresultatet som dokumentasjon.

Ta kontakt med din lokale rådgiver i NLR Viken, så hjelper vi deg med internkontrollen av 4 B kulturene dine J.

Hent som PDF: Regelverk om plantehelse og 4 B kulturer i veksthus