Bikarbonat

Bikarbonatverdien forteller om bufferevnen til vannet, hvor mye H+ (syre/ammonium) som må tilsettes for å få pH til å gå ned. Er bikarbonatinnholdet i råvannet under 20 - 30 mg/liter, behøver en ikke ta hensyn til dette. Er innholdet mellom 30 - 100 mg/liter, kan dette normalt kompenseres med ammoniumgjødsling eller tilsetting av litt syre. Er tallet høgere enn 100 mg/liter, må en også ta hensyn til tilført nitrogen gjennom syretilsetningen (se tabellen nedenfor).

For å nøytralisere et bikarbonattall på 100 mg/liter, må en tilføre 100 ppm salpetersyre, og dette gir samtidig en tilførsel av 14 ppm NO3. Alternativt kan en gi:

0.1 ‰ NH4NO3 ammoniumnitrat*

0.08 ‰ NH4SO4 ammoniumsulfat

0.08 ‰ HPO4 fosforsyre.

*) Ammoniumnitrat fås som igjen, men bare som flytene gjødsel.

Ammonium

Ofte er det tilstrekkelig å holde pH i balanse ved hjelp av ammonium som er i fullgjødselen, og det er mange typer fullgjødsel å velge blant med varierende innhold av ammonium. Det kan også tilsettes litt ammoniumnitrat (NH4NO3) eller ammoniumsulfat (NH4SO4). Tilsetning av ammonium krever at det er god lufttilgang i mediet, da den kjemiske reaksjonen der ammonium omdannes til nitrat forbruker oksygen.

Kjemisk reaksjon: NH4+ + 1½ O2 -> NO3- + 4H+

Disse fire H+ ionene reagerer igjen med vann og danner oksoniumioner (H3O+), og disse virker senkende på pH. Reaksjonen foregår ved hjelp av mikroorganismer, og prosessen forbruker oksygen. Normalt anbefaler vi ikke å tilsette mer enn 10-15 % av nitrogenet som ammonium, dvs 20-30 ppm NH4 av i alt 200-250 ppm nitrogen i næringsløsningen. Ammonium virker senkende på pH også i et lukket vanningssystem uten avrenning. Ammonium blir normalt ikke anbefalt for senking av pH i steinull, blant annet på grunn av den marginale oksygentilgangen i disse dyrkingsmediene.

Ønsker en å senke pH, kan en enkel regel være at en kan bytte ut to kg calcinit (nøyaktig 2.25 kg) i stamløsningen med ett kg ammoniumnitrat . Du vil da opprettholde omtrent samme mengde nitrogen i næringsløsningen. Tilsett riktig mengde ammonium i forhold til mengden av bikarbonat i råvannet. For å nøytralisere 100 mg bikarbonar/liter, kan en gi 1 kg ammoniumnitrat eller 800 gram ammoniumsulfat per 100 liter stamløsning.

Salpetersyre

Husk at dette er en sterk syre som må håndteres med forsiktighet. Hell alltid syre i en tank med vann, ikke omvendt. ”Syre i vann går an, vann i syre er uhyre”.

Kjemisk reaksjon: HNO3 -> NO3- + H+

Det frie H+ ionet reagerer igjen med vann og danner oksoniumion (H3O+), og dette virker senkende på pH. Salpetersyre virker ikke senkende på pH i et lukket vanningssystem helt uten avrenning. Hvor mye salpetersyre som skal tilsettes, avhenger av mengden bikarbonat (HCO3) i råvannet.

Følgende tabell viser sammenhengen mellom bikarbonat, syre og tilført mengde nitrogen.

Mengde bikarbonat

(HCO3) ppm

Mengde syre per 100 liter stamløsning
(fortynning 1:100)
Antall ppm N tilført
ved bruk av 62% salpetersyre (HNO3)
50500-600 ml10-11
1001000-1200 ml19-23
2002000-2400 ml38-46
3003000-3600 ml57-69

Kjemisk reaksjon mellom bikarbonat og salpetersyre:

HCO3 + HNO3 -> NO3- + CO2 + H2O

OH- + H+ danner vann, CO2 kommer plantene til gode, og NO3- er nitrat, den form av nitrogen som plantene tar opp. OH- som virker hevende på pH, blir på denne måten nøytralisert.

HUSK: MENGDEN BIKARBONAT FØLGER RÅVANNET, OG NØYTRALISERING AV DETTE ER AVHENGIG AV HVILKET LEDETALL EN GJØDSLER MED.

Når en skal nøytralisere råvannet, må tilførsel av H+ - ioner (syre/ammonium) variere med ledetallet. Vannes det med et ledetall på 1.0, behøves dobbelt så mye H+ i stamløsningen som hvis en vanner med et ledetall på 2.0, fordi det går med dobbelt så mye råvann til en tank med stamløsning. Det må altså tilsettes dobbel mengde syre/ammonium om ledetallet halveres fra 2.0 til 1.0.