Det har alltid vært hevdet at julestjerne må produseres i svarte potter, da røttene ikke tåler lys. På bakgrunn av disse opplysningene er en god del julestjerner blitt pottet i svarte potter denne høsten. Landets største grossist har gitt unntak for julestjerne, alle andre planteslag som blir omsatt skal dyrkes i farga potter.

I tillegg til farge finnes det sprøytestøpte potter og lettpotter. De sprøytestøpte pottene slipper lite lys gjennom, mens lettpottene er ganske gjennomskinnelige. Det finnes også andre fargevarianter som benyttes til julestjerne.

Fra og med i år har gartnerne i stor grad gått over fra svarte til farga potter til de fleste potteplanter. Årsaken til dette er at de farga pottene er resirkulerbare, mens de svarte pottene ikke kan sorteres ut fra restavfallet maskinelt. De utgjør dermed et avfallsproblem.

For å kunne gi et svar på spørsmålet om pottefarge, er det gjort en test med planter fra to gartnerier. Begge gartneriene har julestjerne både i svarte og grå potter. Det ene gartneriet bruker lettpotter, det andre sprøytestøpte potter. Resultatet av undersøkelsen vil kunne ha betydning for fremtidig valg av pottefarge til julestjerne.

Det ble plukket ut 20 tilfeldige planter i grå potter og 20 planter i svarte potter fra hvert av gartneriene. Alle plantene var fra samme hold og stod i samme avdeling. I begge gartneriene dyrkes det sorten Christmas Feelings Wonder. Planter i svarte og grå potter har også delvis stått på samme bord.

Rotutviklingen ble bedømt visuelt på en skala fra 1-5, der 1 er lite røtter og 5 er svært god rotutvikling. Fargen på røttene var god hos alle plantene. Etter visuell bedømming ble røttene vasket reine for jord. Rotmassen og planten ble så veid hver for seg. Til sist ble røttene skåret av jiffypotta, og veid separat. Ved å vaske bort jorda ble også en del tynne røtter vasket vekk, og dette kan ha påvirket resultatet dersom den ene pottetypen gir mer tynne røtter enn den andre.

Ved bedømming av røttene, virket det som om det var noe forskjell på røttene avhengig av hvilket gartneri plantene ble dyrket i. Plantene fra gartneri 1 hadde færre og kraftigere røtter, mens plantene fra gartneri 2 hadde flere og tynnere røtter. Plantene fra gartneriet med kraftigere røtter ble pottet inn uke 30, mens plantene med tynnere røtter ble pottet inn uke 32. Gartneriene har brukt ulike typer jord, men begge med tilsatt perlite.

Rotutvikling 5 og 4 julestjerne
Rotutvikling 3 og 2 julestjerne
Rotutvikling visuell bedømmelse.

Har julestjerne dyrket i svarte potter bedre røtter enn planter dyrket i grå potter?

Ved å bedømme rotutviklingen i potta, samt veie røttene, ser vi en viss forskjell mellom grå og svarte potter. Rotutviklingen ble bedømt visuelt på en skala fra 1-5, der 1 er lite røtter og 5 er svært god rotutvikling. Den visuelle bedømmingen viser røttene som er synlige langs pottekanten, den forteller ikke noe om rotutviklingen inne i potta.

Figur 1 Figuren viser rotutviklingen i svarte og gra potter Det er tydelig flere rotter i de svarte enn i de gra potter
Figur 1. Figuren viser rotutviklingen i svarte og grå potter. Det er tydelig flere røtter i de svarte enn i de grå potter

Etter at røttene ble vasket reine for jord, ble røttene veid. Figur 2 viser at det er liten forskjell i mengde røtter om plantene er dyrket i svarte eller grå potter. Plantene i gartneri 1 har mer rotmasse enn plantene i gartneri 2. Samtidig har gartneri 2 fått bedre skår på visuell bedømming av rotutviklingen. Årsaken kan være at siden gartneri 2 hadde mer tynne røtter enn gartneri 1, kan mer av de tynne røttene blitt revet av da røttene ble vasket reine for jord.

Figur 2 Figuren viser vekt av rotmassen til planter dyrket i svare og gra potter
Figur 2. Figuren viser vekt av rotmassen til planter dyrket i svarte og grå potter. Vi ser at det er liten forskjell mellom pottefarge, mer forskjell mellom gartneriene.
Gartneri 1 gra potte til venstre Gartneri 1 svart potte til hogre
Gartneri 1 grå potte til venstre. Gartneri 1 svart potte til høgre. Bildene viser røtter fra planter i grå og svarte potter. Alle plantene ble visuelt bedømt til rotutvikling 4.
Gartneri 2 gra potte til venstre Gartneri 2 svart potte til hogre
Gartneri 2 grå potte til venstre. Gartneri 2 svart potte til høgre. Bildene viser røtter fra planter i grå og svarte potter. Alle plantene ble visuelt bedømt til rotutvikling 4.

Den totale rotmassen inkludert jiffypotte ble også veid, og figuren viser en liten forskjell mellom grå og svarte potter. Forskjellen var størst i gartneri 2.

Figur 3 Total rotmasse inkludert jiffypotte i gra og svarte potter
Figur 3. Total rotmasse inkludert jiffypotte i grå og svarte potter.

Det var liten til ubetydelig forskjell i vekt på den overjordiske delen av plantene. Det var heller ingen forskjell i plantehøyde og bredde mellom grå og svarte potter. Disse målingene er derfor ikke vist i figurer.

Utvikling av plantene ved registrering av rotutvikling Gartneri 2 til venstre gartneri 1 til hogre
Utvikling av plantene ved registrering av rotutvikling. Gartneri 2 til venstre, gartneri 1 til høgre.
Planter der jorda er vasket av rottene
Planter der jorda er vasket av røttene.

Konklusjon

Denne undersøkelsen har vist at det er forskjell i rotutvikling på julestjerne om de dyrkes i grå eller svarte potter. Svarte potter gir noe bedre rotutvikling til julestjerne enn grå potter. Bør julestjerner dermed dyrkes i svarte potter? Utvilsomt ikke, selv om rotutviklingen ser ut til å være best i svarte potter, er den fullt tilfredsstillende også i grå potter. Dette gjelder både sprøytestøpte potter og lettpotter. I framtida er det derfor ingen grunn til å bruke svarte potter til julestjerner. Viktigere enn pottefarge er et godt dyrkingsmedium med god struktur og god drenering, gjerne med innblandet perlite. Det er også viktig med rett vanningsteknikk til julestjerne, plantene skal holdes på den tørre siden, og særlig etter start kort dag.

Hent som PDF: Svarte eller fargede potter til julestjerne