I Vestfold og Rogaland har det blitt gjennomført kartlegging av avrenningen fra gartnerier med veksthusgrønnsaker, urter og blomster. Fylkesmennene og gartnerlagene i de to fylkene, NLR Viken og NIBIO samarbeider nå om å finne og få på plass gode tiltak i gartneriene. Det er etablert et felles prosjekt finansiert av det nasjonale klima- og miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet og utviklings- og tilretteleggingsmidler fra Rogaland.

Det er gjennomført og planlagt diverse aktiviteter i prosjektet. Rapporter, veiledere, presentasjoner fra møter og annet stoff blir lagt ut på denne prosjektsida.